<< | ספר במדברפרק י' • מהדורת הכתיב | >>


א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לוא וידבר יהוה אל משה לאמר ב עשה לך שתי חצוצרת כסף מקשה תעשה אתם והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות ג ותקעו בהן ונועדו אליך כל העדה אל פתח אהל מועד ד ואם באחת יתקעו ונועדו אליך הנשיאים ראשי אלפי ישראל ה ותקעתם תרועה ונסעו המחנות החנים קדמה ו ותקעתם תרועה שנית ונסעו המחנות החנים תימנה תרועה יתקעו למסעיהם ז ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו ח ובני אהרן הכהנים יתקעו בחצצרות והיו לכם לחקת עולם לדרתיכם ט וכי תבאו מלחמה בארצכם על הצר הצרר אתכם והרעתם בחצצרת ונזכרתם לפני יהוה אלהיכם ונושעתם מאיביכם י וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצצרת על עלתיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם לזכרון לפני אלהיכם אני יהוה אלהיכם

יא ויהי בשנה השנית בחדש השני בעשרים בחדש נעלה הענן מעל משכן העדת יב ויסעו בני ישראל למסעיהם ממדבר סיני וישכן הענן במדבר פארן יג ויסעו בראשנה על פי יהוה ביד משה יד ויסע דגל מחנה בני יהודה בראשנה לצבאתם ועל צבאו נחשון בן עמינדב טו ועל צבא מטה בני יששכר נתנאל בן צוער טז ועל צבא מטה בני זבולן אליאב בן חלון יז והורד המשכן ונסעו בני גרשון ובני מררי נשאי המשכן     יח ונסע דגל מחנה ראובן לצבאתם ועל צבאו אליצור בן שדיאור יט ועל צבא מטה בני שמעון שלמיאל בן צורי שדי כ ועל צבא מטה בני גד אליסף בן דעואל כא ונסעו הקהתים נשאי המקדש והקימו את המשכן עד באם     כב ונסע דגל מחנה בני אפרים לצבאתם ועל צבאו אלישמע בן עמיהוד כג ועל צבא מטה בני מנשה גמליאל בן פדה צור כד ועל צבא מטה בני בנימן אבידן בן גדעוני     כה ונסע דגל מחנה בני דן מאסף לכל המחנת לצבאתם ועל צבאו אחיעזר בן עמישדי כו ועל צבא מטה בני אשר פגעיאל בן עכרן כז ועל צבא מטה בני נפתלי אחירע בן עינן כח אלה מסעי בני ישראל לצבאתם ויסעו     כט ויאמר משה לחבב בן רעואל המדיני חתן משה נסעים אנחנו אל המקום אשר אמר יהוה אתו אתן לכם לכה אתנו והטבנו לך כי יהוה דבר טוב על ישראל ל ויאמר אליו לא אלך כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך לא ויאמר אל נא תעזב אתנו כי על כן ידעת חנתנו במדבר והיית לנו לעינים לב והיה כי תלך עמנו והיה הטוב ההוא אשר ייטיב יהוה עמנו והטבנו לך לג ויסעו מהר יהוה דרך שלשת ימים וארון ברית יהוה נסע לפניהם דרך שלשת ימים לתור להם מנוחה לד וענן יהוה עליהם יומם בנסעם מן המחנה     לה ויהי בנסע הארן ויאמר משה קומה יהוה ויפצו איביך וינסו משנאיך מפניך לו ובנחה יאמר שובה יהוה רבבות אלפי ישראל