(ב). והיו לך למקרא העדה: לך יהיו החצוצרות לקריאה, ולמחנות יהו צריכין למסע, למסע שם דבר הוא כמו נסיעה:
את המחנות: כמו למחנות:

(ג). ותקעו בהן: בשתיהן:

(כט). לחובב: הוא יתרו כדכתיב מבני חובב חותן משה:

(לא). כי על כן: אשר ידעת ונתתה על לב צרכינו בחנותינו במדבר וגם הייתה לנו לעינים לתת לנו עצה טובה כדכתיב בוישמע יתרו דוגמת עינים הייתי לעיור:

(לג). מהר ה': כי עדיין לא זזו מכנגד הר חורב שהוא במדבר סיני ואף על פי שבכל הדברות שנאמרו בשנה שניה לא נאמר בהר סיני אל במדבר סיני זה לאחר שהוקם המשכן כמו שפירשתי למעלה, ומכל מקום אצל הר סיני היו עד עתה:
דרך שלשת ימים: הלכו עד שלשת ימים שלא חנו עד סוף שלשה, ומפני טורח הדרך ויהי העם כמתאוננים כמו שמצינו בפרשת פרה ותקצר נפש העם בדרך וידבר העם באלהים ובמשה:
וארון ברית ה' נוסע לפניהם: כל אותן שלשה ימים לתור להם מנוחה, כי הענן הולך על הארון:

(לה). קומה ה': שהיתה מסתלקת שכינה אז מעל הכפרת: