<< | ספר במדברפרק ל"ד • מהדורת הכתיב | >>


א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לוא וידבר יהוה אל משה לאמר ב צו את בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם באים אל הארץ כנען זאת הארץ אשר תפל לכם בנחלה ארץ כנען לגבלתיה ג והיה לכם פאת נגב ממדבר צן על ידי אדום והיה לכם גבול נגב מקצה ים המלח קדמה ד ונסב לכם הגבול מנגב למעלה עקרבים ועבר צנה והיה [והיו] תוצאתיו מנגב לקדש ברנע ויצא חצר אדר ועבר עצמנה ה ונסב הגבול מעצמון נחלה מצרים והיו תוצאתיו הימה ו וגבול ים והיה לכם הים הגדול וגבול זה יהיה לכם גבול ים ז וזה יהיה לכם גבול צפון מן הים הגדל תתאו לכם הר ההר ח מהר ההר תתאו לבא חמת והיו תוצאת הגבל צדדה ט ויצא הגבל זפרנה והיו תוצאתיו חצר עינן זה יהיה לכם גבול צפון י והתאויתם לכם לגבול קדמה מחצר עינן שפמה יא וירד הגבל משפם הרבלה מקדם לעין וירד הגבול ומחה על כתף ים כנרת קדמה יב וירד הגבול הירדנה והיו תוצאתיו ים המלח זאת תהיה לכם הארץ לגבלתיה סביב יג ויצו משה את בני ישראל לאמר זאת הארץ אשר תתנחלו אתה בגורל אשר צוה יהוה לתת לתשעת המטות וחצי המטה יד כי לקחו מטה בני הראובני לבית אבתם ומטה בני הגדי לבית אבתם וחצי מטה מנשה לקחו נחלתם טו שני המטות וחצי המטה לקחו נחלתם מעבר לירדן ירחו קדמה מזרחה

טז וידבר יהוה אל משה לאמר יז אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ אלעזר הכהן ויהושע בן נון יח ונשיא אחד נשיא אחד ממטה תקחו לנחל את הארץ יט ואלה שמות האנשים למטה יהודה כלב בן יפנה כ ולמטה בני שמעון שמואל בן עמיהוד כא למטה בנימן אלידד בן כסלון כב ולמטה בני דן נשיא בקי בן יגלי כג לבני יוסף למטה בני מנשה נשיא חניאל בן אפד כד ולמטה בני אפרים נשיא קמואל בן שפטן כה ולמטה בני זבולן נשיא אליצפן בן פרנך כו ולמטה בני יששכר נשיא פלטיאל בן עזן כז ולמטה בני אשר נשיא אחיהוד בן שלמי כח ולמטה בני נפתלי נשיא פדהאל בן עמיהוד כט אלה אשר צוה יהוה לנחל את בני ישראל בארץ כנען