הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

ואנכי השמדתי את האמורי מפניכם עריכה

הנביא עמוס הוכיח בעיקר את העשירים, על כך שהם פוגעים בשכבות החלשות. בין שאר הטיעונים שלו הוא אמר גם:

(עמוס ב ט): "ואנכי השמדתי את האמרי מפניהם, אשר כגבה ארזים גבהו וחסן הוא כאלונים, ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת. ואנכי העליתי אתכם מארץ מצרים, ואולך אתכם במדבר ארבעים שנה, לרשת את ארץ האמרי"

כלומר: "אתם חושבים שאתם עשירים וחזקים, ומרשים לעצמכם לפגוע בחלשים, אבל רק לפני כמה דורות, כולכם יחד הייתם הצד החלש, ונאלצתם לעמוד מול האמורים הגבוהים והחזקים, ואני עזרתי לכם במלחמה זו ונתתי לכם לרשת את ארצם". 

יש אנשים שהתרגלו להיות עשירים וחזקים, למצות את הדין עם החלשים ולא לוותר להם, כמו שהוכיח עמוס בפסוקים הקודמים: "על מכרם בכסף צדיק, ואביון בעבור נעלים. השאפים על עפר ארץ בראש דלים, ודרך ענוים יטו, ואיש ואביו ילכו אל הנערה למען חלל את שם קדשי. ועל בגדים חבלים יטו אצל כל מזבח, ויין ענושים ישתו בית אלהיהם."

אנשים כאלה צריכים לפעמים שינערו אותם, ויזכירו להם שגם הם היו פעם חלשים, והם עלולים להיות שוב חלשים בעתיד. אולי המחשבה הזאת תעורר בהם את מידת הרחמים.

מקורות ופירושים נוספים עריכה

מדוע הזכיר הנביא, בתוך כל התוכחות החברתיות, את השמדת האמורי מפני בני ישראל? מדוע דווקא האמורי מכל שבעת עממי כנען? ומדוע הזכיר את גובהם וחוסנם - "אשר כגובה ארזים גובהו וחסון הוא כאלונים"?

1. לפי דברינו, המטרה של עמוס היא לעורר בשומעיו העשירים אמפתיה והזדהות עם השכבות החלשות בעם ישראל, בכך שייזכרו שגם הם היו פעם חלשים. בתורה ישנם כמה פסוקים המשתמשים באותו רגש ביחס לגרים:

 • (שמות כב כ): "וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים"
 • (שמות כג ט): "וגר לא תלחץ, ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים"
 • (ויקרא יט לד): "כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם ואהבת לו כמוך, כי גרים הייתם בארץ מצרים אני ה' אלהיכם"
 • (דברים י יט): "ואהבתם את הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים"

האמורי נחשב לעם החזק ביותר בעממי כנען (ראו התכונות המיחדות את האמורים ), והזכרתם מעצימה את תחושת החולשה.

2. וייתכן שהמטרה היא לעורר בשומעיו העשירים פחד ולערער להם את הביטחון בכוחם: " "הלא אף את העכו"ם, אשר לא ידעוני, אני מענשם בעונם, כי הלא השמדתי מפניהם את האמורי, שהיה גבהו כארז וחזק כאילן אלון.. ואתם הלא ידעתם אותי, כי אנכי העליתי אתכם וגו' וספקתי צרכיכם במדבר ארבעים שנה לבוא לרשת את ארץ האמורי" " ( מצודות ) . אפילו האמורים, שהיו החזקים ביותר מבין עממי כנען, הושמדו בגלל חטאיהם. פירוש זה מתאים לפסוקים הבאים, המדגישים שגם החזקים לא יצליחו להימלט מהפורענות:

 • (עמוס ב יד): "ואבד מנוס מקל, וחזק לא יאמץ כחו, וגבור לא ימלט נפשו"

3. ייתכן שהמטרה היא לעורר בשומעיו את מידת הכרת הטוב כלפי ה', ומתוך כך את הרצון לחזור בתשובה. האמורי היה העם שבני ישראל הכי פחדו ממנו, ולכן הזכרת האמורי מעוררת יותר את הכרת הטוב.

4. בני ישראל חטאו בעבודה זרה ובגילוי עריות. ה' רצה להראות לבני ישראל שהוא – מצדו – עשה את כל המאמצים האפשריים כדי למנוע מהם לחטוא (ע"פ מלבי"ם) :

 • הוא השמיד את האמורי – העם שהיה הכי פרוץ בעבודה זרה מכל עממי כנען - כדי שהאמורי לא יחטיא אותם בעבודה זרה.
 • הוא הוציא אותם מארץ מצרים – שהיתה מאד פרוצה בעריות - כדי שהמצרים לא יחטיאו אותם בעריות; ( כמו שרואים בפרשת העריות (ויקרא יח), שמתחילה במילים: " " "כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו..." " " שאלות ותשובות על עמוס ב ).
 • הוא הקים מבניהם לנביאים – כדי שיגידו להם את דבר ה' וכך לא יצטרכו לפנות לאמצעים של עבודה זרה ( כמו שכתוב בדברים יח יד-טו: " " "כי הגויים האלה, אשר אתה יורש אותם-- אל מעוננים ואל קוסמים , ישמעו; ואתה--לא כן, נתן לך ה' אלוהיך. נביא מקרבך מאחיך כמוני, יקים לך ה' אלוהיך: אליו, תשמעון." " ":הנביא הוא מעין תחליף לאמצעי-הייעוץ של העכו"ם) .
 • והקים מבחוריהם לנזירים –שיתנזרו מהיין וכך לא יגיעו לפריצות ולגילוי עריות.

ואשמיד פריו ממעל ושורשיו מתחת עריכה

" "ואשמיד פריו ממעל - שרים העליונים, ושרשיו מתחת - שרים התחתונים. דבר אחר: הצרעה היתה מסמא עיניהם מלמעלה, ומסרסתן מלמטן" " ( רש"י ).

מאמרים נוספים עריכה

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל עריכה

 • תנחומא - ראה : והכניס ישראל לארץ וקצץ את הארזים שבה שהם הגוים העומדים בארץ ישראל, שנאמר, ואנכי השמדתי את האמרי מפניהם אשר כגובה ארזים גבהו וגו' (עמוס ב ט). ... ( cache )
 • מריא = איל (?) בהמה כלשהי (?) : עמוס ב ט: " ואנכי השמדתי את האמרי מפניהם אשר כגבה ארזים גבהו וחסן הוא כאלונים ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת" בראשית יד יג: "ויבא הפליט ויגד לאברם העברי והוא שכן ... ( cache )
 • כפשוטו - פירוש לתנ"ך - ספר עמוס - פרק ב' : ח ועל בגדים חבלים יטו אצל כל מזבח ויין ענושים ישתו בית אלהיהם ט ואנכי השמדתי את האמרי מפניהם אשר כגבה ארזים גבהו וחסן הוא כאלונים ואשמיד פריו ממעל ושרשיו ... ( cache )
 • ישראל רוזנסון : (ישעיהו ב' ג€�13), וכך גם עמוס - " ואנכי השמדתי את האמרי מפניהם אשר כגבה ארזים גבהו וחסן הוא כאלונים..." (עמוס ב' ג€�9). לענייננו, חשוב מאוד ההקשר שבו מובאים ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - תרי עשר : ואנכי השמדתי את האמרי . אמרו רבותינו קשה היה סיחון כמגדל ושה מכל הבריות (ולתוך) [ ארוך] מכל המגדל ורגליו מגיעות לארץ ואין כל בריה יכולה לעמוד מפניו, ... ( cache )
 • זכריה י"א: פתח לבנון, דלתיך ותאכל אש בארזיך / יהושע רוזנברג : "ואנכי השמדתי את האמורי מפניהם, אשר כגבה ארזים גבהו, וחסון הוא כאלונים, ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת". ברוב המקומות נזכר הארז כארז הלבנון. ... ( cache )
 • השבוע בגן הבוטני - מאת ידידיה ירושלמי: אלונים : 14 ספטמבר 2008 ... אֶת הָאֱמֹרִי מִפְּנֵיהֶם, אֲשֶׁר כְּגֹבַהּ אֲרָזִים גָּבְהוֹ וְחָסֹן הוּא כָּאַלּוֹנִים" (עמוס ב,ט). ... ( cache )
 • New Stage | במה חדשה | Amnon Till | אמנון טיל/מי היו האמורים? Amorites : 21 ספטמבר 2007 ... עמוס ב" :9ואנכי השמדתי את האמרי מפניהם אשר כגבה ארזים גבהו וחסן הוא כאלונים ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת" עמוס ב" :10ואנכי העליתי אתכם מארץ ... ( cache )
 • השבוע בגן הבוטני - מאת ידידיה ירושלמי: ספטמבר 2008 : את האלון העריצו בשל גודלו וחוסנו: "וְאָנֹכִי הִשְׁמַדְתִּי אֶת הָאֱמֹרִי מִפְּנֵיהֶם, אֲשֶׁר כְּגֹבַהּ אֲרָזִים גָּבְהוֹ ... ( cache )
 • ישיבת ההסדר פתח תקוה - שיעורים בספר יהושע (11):הקדמה לפרקי הכיבוש : עמוס ב, ט:"וְאָנֹכִי הִשְׁמַדְתִּי אֶת הָאֱמֹרִי מִפְּנֵיהֶם אֲשֶׁר כְּגֹבַהּ אֲרָזִים גָּבְהוֹ וְחָסֹן הוּא ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - בשלח : וכשהוא מושל את המלכות אינו מושלן אלא בארזים שנאמר הנה אשור ארז בלבנון יפה ענף ואומר ואנכי השמדתי את האמורי מפניהם אשר כגבה ארזים גבהו ואומר אילנא די חזית די ... ( cache )
 • parshablog: July 2008 : ט וְאָנֹכִי הִשְׁמַדְתִּי אֶת-הָאֱמֹרִי, מִפְּנֵיהֶם, אֲשֶׁר כְּגֹבַהּ אֲרָזִים גָּבְהוֹ, וְחָסֹן הוּא ... ( cache )
 • בכורות מה : שנאמר (עמוס ב,ט) ואנכי השמדתי את האמורי מפניהם אשר כגובה ארזים גבהו [וחסן הוא כאלונים ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת]. אמר רב פפא באריכא שמיטה סניא (דארוך הוא ... ( cache )
 • הרב יצחק לוי : בלי הנהגה ניסית, אין לדעתו של יהושע, יכולת ביד ישראל לכבוש ולנצח את שבעת העממים "אשר כגובה הארזים גבהו, וחסן הוא כאלונים " (עמוס ב', ט). ... ( cache )
 • אילו נביאים אתם מכירים? : ... אֲרָזִים גָּבְהוֹ, וְחָסֹן הוּא כָּאַלּוֹנִים; וָאַשְׁמִיד פִּרְיוֹ מִמַּעַל, וְשָׁרָשָׁיו מִתָּחַת. ... ( cache )
 • דברים : [ומה שהוא אומר, ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת (שם) -מה עשה הקדוש ברוך הוא. כפה שר שלו ושר ארצו והפילו ממקומו ומסרו לפני ישראל. לפיכך כתיב, ואשמיד פריו ממעל ... ( cache )
 • פרשת אחרי מות חמדת ימים פו : ה� מאד להשמידו ואין השמדה אלא כילוי מיס שנאמר ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מחחת כיון. כהתפלל משה עשה תפילתו מחצה אמר לו כקנ�ה לא כך כחיתי בחורחי על כל דבר פשע על ... ( cache )
 • מדרש רבה - צו : ... להשמידו וגו' ר' יהושע דסיכנין בשם רי לוי אין לשון השמדה הכתוב כאן אלא לשון כילוי בנים ובנות כמה דתימא (עמוס ב) ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת ועל כל פשעים ... ( cache )
 • פרשת לך לך : "ואנוכי השמדתי את האמורי מפניהם אשר כגובה ארזים גובהו, וחסון הוא כאלונים, ואשמיד פריו ממעל, ושרשיו מתחת". תבוא המידה של: "הנה אנכי מעיק תחתיכם, ... ( cache )
 • פרשת צו : אמר רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי: אין השמדה אלא כילוי בנים, כמה דאת אמר: (עמוס ב ): ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת, כיון שהתפלל משה עליו נמנעה ממנו חצי הגזירה ... ( cache )
 • פרשת עקב - הורשת הארץ - גיליונות נחמה ליבוביץ : וזהו שאמר הכתוב עוד (עמוס ב' ט') "ואנכי השמדתי את האמורי מפניהם אשר כגובה ארזים גבהו וחסון הוא כאלונים ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת", ייחד האמורי שהיה עצום ... ( cache )
 • בס"ד : דומה לרעיון זה תיאור נפילת הכנענים בנבואת עמוס: "ואנכי השמדתי את האמֹרי מפניהם אשר כגֹבה ארזים גָבהו וחסֹן הוא כאלונים, ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת" ... ( cache )
 • פרשת בראשית : שנאמר, ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת (עמוס ב'). אך כיון שהתפלל משה עליהם, נתקבלה מחצית בקשתו ומתו רק שנים מבני אהרן במידת הדין. משום כך נאמר, וידבר ה' אל משה ... ( cache )
 • ב"ה : כל בניו ראויין למות, שנאמר: "ובאהרון התאנף ה' מאוד להשמידו" אין להשמידו - אלא לשון כילוי בנים, שנאמר: " ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת". כיון שנתפלל משה עליו, ... ( cache )
 • מדרש תנחומא / פרשת תצוה : אין להשמידו, אלא לשון כלוי בנים, שנאמר: ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת (עמוס ב ט). כיון שנתפלל משה עליו, דכתיב: ואתפלל גם בעד אהרן (דברים ט כ), ... ( cache )
 • פרשת לך לך : שבתחלה נגזרה גזירה עליו, שנאמר 'ובאהרן התאנף ה' מאד להשמידו'; אמר רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי, אין השמדה אלא כילוי בנים, כמד"א ' ואשמיד פריו ממעל ושרשיו ... ( cache )
 • פרק א' : "ואנוכי השמדתי את האמרי מפניהם כגובה ארזים וחסון הוא כאלונים ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת". נמשל: ארזים ואלונים- הם עם שנחשב לעם חזק. ... ( cache )
 • ב"צ לוריא : ... מרה וסימתה עיניהן מלמעלה וסרסתן מלמטה, שנאמר "ואנכי השמדתי את האמורי מפניהם אשר כגובה ארזים גבהו וחסון הוא כאלונים ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת" וגו'. ... ( cache )
 • בס : ... ג"כ שלא יגביהו א"ע כנשר לקבל יניקה מלמעלה כו' וכמ"ש במ"א ע"פ ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת כו' ועמ"ש סד"ה נאוו לחייך בתורים מענין כחוט השני שפתותיך כו'): ... ( cache )
 • תוכן תורה - FaithBit : [רש"י] "להשמידו" ג€“ זה כלוי בנים וכן הוא אומר [עמוס ב ט] " ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת". "ואתפלל גם בעד אהרן" ג€“ והועילה תפלתי לכפר מחצה ומתו שנים (נדב ... ( cache )
 • Talmud Babli, Sotah : ... וסימתה עיניהן מלמעלה וסירסתן מלמטה שנאמר (עמוס ב) ואנכי השמדתי את האמורי מפניהם אשר כגובה ארזים גבהו וחסון הוא כאלונים ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת וגו' ... ( cache )
 • דרשות ר"י אבן שועיב : וכמו שדרשו בפסוק על כל דבר פשע וגומר, והיינו דכתיב ובאהרן התאנף ה' מאד להשמידו, ואין השמדה אלא בבנים דכתיב ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת, ותפלת משה השאיר ...
 • ספר שושן סודות : ... יכלו כי יבושו מאלים אשר חמדו ויחפרו מן הגנות אשר בחרו כי יהיה כגנה אשר מים אין לה וזה סודו ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת כמו שפירש בביאור הפרשה ההיא. ... ( cache )
 • עשרת הדברות בפי הנביאים : ... " ואנכי העליתי אתכם מארץ מצרים") ובגלל הנחות ענייניות באשר למובע בצלע זו.22 בעיני החוקרים הרואים תפר בארג הפסוק, נחשב לרוב פס' אב לתנייני.23 ... ( cache )
 • הפטרה : "ויין ענושים ישתו", "השמדתי את האמורי מפניהם") לעבור בפסוק י לגוף שני: " ואנכי העליתי אתכם מארץ מצרים, ואולך אתכם במדבר"? 4. השווה: פסוק ט: ואנכי השמדתי ... ( cache )
 • ספר יונה : נאמר בעמוס ב', י'-י"א: " ואנכי העליתי אתכם מארץ מצרים ואולך אתכם במדבר ארבעים שנה לרשת את ארץ האמרי. ואקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים". ... ( cache )
 • פרק א' : ואנכי העליתי אתכם מארץ מצרים; ואולך אתכם במדבר ארבעים שנה. ואקים מבניכם נביאים. ומבחוריכם לנזירים. חסדי ה' עם ישראל הם חלק מהברית שנכרתה ביניהם. ... ( cache )
 • המוסר מכריע את גורל העם : עמוס ב'- "ואנוכי העליתי אתכם מארץ מצרים ואולך אתכם במדבר ארבעים שנה..." האל דאג לעמו ועשה עמו חסד בהעלותו אותו ממצרים. כפיות הטובה- ישעיה ה'- "ויקו למשפט ... ( cache )
 • הנה אנכי בא אליך בעב הענן : הקב"ה הוליך את העם, כמו שנאמר: "ואולך אתכם במדבר ארבעים שנה לרשת את ארץ האמורי". הכוונתו והנהגתו של הקב"ה הם שהורו לעם את הדרך שילכו בה, אולם התנהגות העם ... ( cache )

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-07-07.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:ואנכי השמדתי את האמורי מפניכם

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvia/tryasr/am-02-0910