הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
יתמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינםעריכה

(תהלים קד לה): "יִתַּמּוּ חַטָּאִים מִן הָאָרֶץ, וּרְשָׁעִים עוֹד אֵינָם; בָּרֲכִי נַפְשִׁי אֶת ה', הַלְלוּ יָהּ!"

1. חַטָּא הוא חוטא "מקצועי" (השורש חטא, והמשקל הוא משקל של בעלי מקצוע - כמו נַגָּר, סַפָּר). לפי הניקוד בספרים שלנו, הפסוק מביע תפילה, שכל אותם חוטאים מקצועיים - רשעים - יאבדו ואינם. פירוש מעין זה נמצא בכמה מקורות:

 • מגילת תענית: " "בחמשה עשר ביה ובששה עשר ביה גלו אנשי בית שאן ואנשי בקעתא. ואף הם היו לישראל יתד רעה בימי יונים כלפי הערביים... וכיון שנתחייבו גלות, גברה ידם של בית חשמונאי והגלו אותם. ואותו היום עשאוהו יום טוב. ששמחה היא לפני המקום שמלכות הרשעה נעקרה מן העולם... יתמו חטאים" "מן הארץ וגו'" " ( מגילת תענית ג ) .
 • תלמוד בבלי: " "ק"ג פרשיות אמר דוד, ולא אמר 'הללויה' עד שראה במפלתן של רשעים , שנאמר יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה' הללויה" " (רבי יהודה בן רבי שמעון בן פזי, בבלי ברכות ט ב ) .
 • פרקי דרבי אליעזר: " "ראה דור שרבו רשעים כמו עשב לכסות את פני כל הארץ, והציצו כל עובדי עכומ"ז, שהם ומעשיהם און; ולא אמר הללויה עד שראה שהן עתידין להשמד, שנאמר יִתַּמּוּ חַטָּאִים מִן הָאָרֶץ" " ( פרקי דרבי אליעזר פרק יט ) .
 • רש"י על הפסוק: " "יתמו חטאים - חוטאים" " ( רש"י ) .

2. אולם, הניקוד הוא הוספה מאוחרת. במקור הפסוק היה בלי ניקוד, ולכן היה אפשר גם לנקד אחרת: "יִתַּמּוּ חֲטָאִים מִן הָאָרֶץ". לפי ניקוד זה, הפסוק מביע תפילה, שהחטאים עצמם יכלו מן העולם, וממילא לא יהיו עוד רשעים. גם לפירוש זה כמה מקורות:

 • ברוריה, אשתו של רבי מאיר: " "הנהו בריוני, דהוו בשבבותיה דרבי מאיר והוו קא מצערו ליה טובא; הוה קא בעי רבי מאיר רחמי עלויהו כי היכי דלימותו; אמרה ליה ברוריא דביתהו: מאי דעתך, משום דכתיב יתמו חטאים - מי כתיב 'חוֹטאים'? 'חטאים' כתיב! ועוד: שפיל לסיפיה דקרא: ורשעים עוד אינם : כיון דיתמו חטאים - ורשעים עוד אינם! אלא בעי רחמי עלויהו דלהדרו בתשובה – ורשעים עוד אינם! בעא רחמי עלויהו - והדרו בתשובה" " ( בבלי ברכות י א ) . מסוף הסיפור נראה שהמציאות הצדיקה את דברי ברוריה: כשרבי מאיר קיבל את דעתה וביקש שהבריונים יחזרו בתשובה - תפילתו התקבלה.
 • מצודת דוד על הפסוק: " "תפלתי היא שיתמו חטאים, רוצה לומר, שבני אדם יתגברו על יצרם ולא יעשו חטאים, ואם-כן לא יהיו עוד רשעים בעולם" " ( מצודות ) .

בכל מקרה, " "כאשר כן יהיה, תברך נפשי את ה' , וגם אתם כולכם הללו יה על זאת" " ( מצודות ) .

מקורות ופירושים נוספיםעריכה

יתמו חטאים מן הארץ - השאלה אם להתפלל שהרשעים ימותו או יחזרו בתשובה חוזרת גם בפירושים על פסוקים נוספים:

ברכי נפשי את ה' הללויה - ישנם פסוקים נוספים המלמדים שיש לשבח את ה' כאשר הרשעים אובדים:

ביטויים:

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגלעריכה

 • יתמו חטאים מן הארץ : 30 אוגוסט 2008 ... יתמו חטאים מן הארץ . גמרא בברכות מספרת מעשה, שהיו גרים בריונים. רשעים בשכנות לרבי מאיר, והיו מצערים אותו. מאוד. התפלל רבי מאיר שימותו. אמרה לו ... ( cache )
 • דף קשר 1175 - יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם / ג'וש כהן : יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם / ג'וש כהן. כמה פעמים נכנסתם לחדר קפה וגיליתם את השיש מכוסה בקפה תורכי, חלב, קפה מגורען, סוכר, כוסות משומשות, כפיות מלוכלכות, שאריות ... ( cache )
 • אמרות מהיהדות - מרפ"ד : (=האם אתה נסמך על הפסוק בתהלים " יתמו חטאים מן הארץ ", ולכן אתה מתפלל שימותו?) מי כתיב חוטאים? חטאים כתיב (=האם בפסוק כתוב "חוטאים? הרי נאמר "חטאים" ולא "חוטאים"!). ... ( cache )
 • יתמו חטאים מן הארץ(... | Facebook : יתמו חטאים מן הארץ ( תהילים) נשאלת השאלה למה כתוב חטאים ולא חוטאים??? אלא אומר הקב"ה אני אוהב אותכם בניי כאשר אתם עושים עבירה הקב"V רוצה להרוג את המעשים שלנו לא ... ( cache )
 • ברוריה : האגדה מספרת כי ברוריה נזפה בבעלה שביקש את מותם של שכניו הרשעים, ונימקה את עמדתה בעזרת הפסוק " יתמו חטאים מן הארץ " (תהלים קד לו) - חטאים ולא חוטאים. רבי מאיר ... ( cache )
 • View Song: Ashira אשירה : ... Barchi Naphshi Et Hashem Helleluyah. אשירה לה' בחיי אזמרה לאלוקי בעודי יערב עליו שיחי אנכי אשמח בה' יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה' הלולי-ה ... ( cache )
 • שער ברסלב - פרשת פרה : מובא בליקוטי מוהר"ן (חלק א תורה צ) וזה לשונו: "אנכי אשמח בה', יתמו חטאים מן הארץ " ( תהילים ק"ד). הנה ידוע כי כל החסרונות שבאים לאדם, הם באים מחמת השבירה, שנפלו ניצוצות ... ( cache )
 • הרהורי תשובה : ומיד משיבה: האם מהפסוק מתהילים " יתמו חַטָּאִים מן הארץ ורשעים עוד אינם"? פסוק זה היא מבקשת עתה לדרוש, מעשה חכמים מובהק, כדי לבסס ולהוכיח את עמדתה. האם הציפייה היא ... ( cache )
 • חקת התשס"ז - תורה : נפוץ בעולם הרעיון שאין לקלל את הרשעים, כי הרי ברוריה לימדה לבעלה רבי מאיר (וכן חינכה לכל באי עולם, כמובא בגמרא בברכות י ע"א) " יתמו חטאים מן הארץ , מי כתוב 'חוטאים'? ... ( cache )
 • הלכה יומית - תפלה לחזרה בתשובה, ועל שאר ענינים השייכים לכבוד ה' יתברך : 18 מאי 2011 ... שברוריה, אשתו של רבי מאיר, אמרה לו שלא יתפלל על הרשעים שימותו, אלא שיחזרו בתשובה, כמו שנאמר " יתמו חטאים מן הארץ ", ולא נאמר "יתמו חוטאים". וכבר דיברנו ... ( cache )
 • ליקוטי מוהר"ן - חלק א - רבי נחמן מברסלב - ברסלב התחייבות! ל: חיים טובים + ... : ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה צ - אָנכִי אֶשְׂמַח בַּה' יִתַּמּוּ חַטָּאִים מִן הָאָרֶץ ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה צ - אנכי אשמח בה' יתמו חטאים מן הארץ [לשון החברים] אנכי אשמח בה' ...
 • מאמרים - אומץ : אשירה לה' בחיי,אזמרה לאלהי בעודי: יערב עליו שיחי,אנכי אשמח בה': יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה', הללויה: רצונו של רבינו שנתעמק בפסוקים שהוא מביא בכל ... ( cache )
 • תהילים פרק קד : ... ואחד כשהוא מסתלק מן העולם, כשהוא רואה את השכינה: "ברכי נפשי את ה', ה' אלהי גדלת מאד"; ואחד לעתיד לבוא, שנאמר " יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ג€“ ברכי נפשי את ה'..". ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- תהלים פרק קד : ... ותרעד יגע בהרים ויעשנו: (לג) אשירה ליהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי: (לד) יערב עליו שיחי אנכי אשמח ביהוה: (לה) יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את יהוה הללו יה: ... ( cache )
 • דף קשר הר עציון - גליון 1278 - תנ"ך : ואחד כשהוא מסתלק מן העולם כשהוא רואה את השכינה 'ברכי נפשי את ה', ה' א-להי גדלת מאד'. ואחד לעתיד לבוא, שנאמר ' יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה' הללויה'. ... ( cache )
 • התנועה ליהדות מתקדמת בישראל | ראש השנה : על התמר. יהי רצון מלפניך, ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיתמו אויביך ושונאיך ועל מבקשי רעתנו, יתמו חטאים מן הארץ , ורשעים עוד אינם. על הגזר/קישוא. יהי רצון מלפניך, ה' אלוהינו ואלוהי ... ( cache )
 • לשמוח על הזכות לעשות תשובה : ראה במפלתן של רשעים ואמר שירה, שנאמר: (תהלים קד, לה) " יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה' הללויה". ... (cache); שמחת תורה - Amit: של שבת, אומרים את פרק ... ( cache )
 • Simchat Torah song list (Intended to suggest, not to exclude) Fast ... : יערב עליו שיחי אנכי אשמח ביי. יתמו חטאים מן הארץ , ורשעים עוד אינם. ברכי נפשי את יי, הללויה . אתה תקום, תרחם ציון. כי עת לחננה, כי בא מועד. ברוך הגבר אשר יבטח ביי, והיה יי מבטחו. ... ( cache )
 • רבי מאיר בעל הנס קברי צדיקים - : היו לו שכנים רעים שגרמו לו צער רב ור' מאיר התפלל שימותו אך אשתו אמרה לו שדוד המלך באומרו " יתמו חטאים מן הארץ " התפלל שיסורו החטאים ג€“ שהיצר הרע יתבטל מהעולם וכך לא יהיו ... ( cache )
 • ר' יהודה אומר, לעולם הוי אדם לע"נ הרב אהרן נתן ויס זצ"ל : לעתיד לבוא, כש" יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם" (תהלים קד לה), לא יהיה צורך יותר ... אנו מייחלים לעתיד בו " יתמו חטאים מן הארץ " ולא יהיה עוד צורך בחטאות שדמם נזרק על ... ( cache )
 • מפגש עם ה' דרך התבוננות בבריאה- : הפסוק האחרון- יתמו חטאים מן הארץ - "הסדר האסטתי מחייב להאמין גם בסדר מוסרי חברתי", ברכי נפשי- קריאה לנפש לברך ולהודות לה'. רמב"ם. 4. לפני הלימוד- שאלה- איזה רגש מעוררת ... ( cache )
 • אבות דרבי נתן - פרק ששה ושלושים : ר' נחמיה אומר: אפילו בעדת רשעים אינן באים שנאמר: (שם קד) " יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם". קטנים בני רשעים לא חיין ולא נידונים. שנאמר: (מלאכי ג) "כי הנה היום בא בוער כתנור ... ( cache )
 • לימוד יומי limudyomi , חז"ל : (=האם אתה נסמך על הפסוק בתהלים " יתמו חטאים מן הארץ ", ולכן אתה מתפלל שימותו?) מי כתיב חוטאים? חטאים כתיב (=האם בפסוק כתוב "חוטאים? הרי נאמר "חטאים" ולא "חוטאים"!). ... ( cache )
 • לנו יש את מלך העולם... | Facebook : Eitan Saada גיא יתמו חטאים מן הארץ לא חוטאים... תתפלל על אחייך השמאלנים שיחזרו בתשובה ויכנס להם קצת שכל... לפני 22ג€� שעות ֲ· אדם אחדטוען... Maayan Cohen מזלל טוב ;) ... ( cache )
 • קולך - פורום נשים דתיות - המחזירות בתשובה : ... " יתמו חטאים מן הארץ " (תהלים קד לה), כאשר אין לבאר את התיבה "חטאים" במשמעות חוטאים, כי אם במובן של חטאים. מן הראוי, לשיטתה, שיתפלל עליהם שישובו בתשובה, ולא שימותו. ... ( cache )
 • פרשת לך לך : אך אין יכול לומר: ' יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם', אלא מי שבראש ובראשונה מקבל עליו לשיר .... תיקון החברה האנושית בדרך שבה " יתמו חטאים מן הארץ " יביא לידי כך ש'כבוד ה ... ( cache )
 • [http://www.youtube.com/watch?v=3E6Pc7MI5lw יום העצמאות ה63 למדינת ישראלג€� - YouTube] : שימו לב לדגלים השחורים של הזויי 'הנטורי קרטא' מעל 'כיכר השבת' בירושלים. על ה'נטורי קרטא' אני קורא את הפסוק ' יתמו חטאים מן הארץ ' חטאים ולא חוטאים, ושיזכו ...
 • איך יוצאים מעצבות? זקוקה לעצה מאדם שפוי ! ! ! - : לכן נאמר: " יתמו חטאים מן הארץ " ולא נאמר: "יתמו חוטאים"... מעשים רעים הם פועל יוצא של מציאות כפויה ולפעמים אובדן התקווה מוליד פעולות לא רצויות עצב, צער ואולי גם שנאה כלפי ... ( cache )
 • דוד- חטא מפקד העם: : האם על סמך הפסוק " יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם"? אתה חושב שזה יהיה טוב לעולם שהרשעים ימותו, אבל לא כתוב יתמו חוטאים, אלא יתמו חטאים, ויש להתפלל לכיליונה של ... ( cache )
 • אוזן קשבת - שאל את רביד - אורלנוער : לכן נאמר: " יתמו חטאים מן הארץ " ולא נאמר: "יתמו חוטאים"... מעשים רעים הם פועל יוצא של מציאות כפויה ולפעמים אובדן התקווה מוליד פעולות לא רצויות עצב, צער ואולי גם שנאה כלפי ... ( cache )
 • ענישה : אמרה לו לר' מאיר ברוריה אשתו : מה דעתך, משום שכתוב " יתמו חטאים מן הארץ " (תהילים קד לה). האם כתוב חוטאים? חטאים כתוב. ועוד, רד לסופו של הפסוק "ורשעים עוד אינם". ... ( cache )
 • דברי זיכרון לרבי חיים קנר ועלון התשובה - mrhavakuk.co.il : ... תהילים לרפואתו של אחד מאלה שעליהם אומר בעל התניא שהם בבחינת "רשע וטוב לו", מכיוון שדעתי הינה שיש להפריד בין האדם למעשיו בבחינת " יתמו חטאים מן הארץ ולא חוטאים". ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - בשבילי התנ"ך : וראה מפלתן של רשעים ואמר שירה, שנאמר: יתמו חטאים מן הארץ וגו', הסתכל ביום המיתה ואמר שירה, שנאמר: ברכי נפשי את ה' ה' אלהי גדלת מאד. מאי משמע? אמר רבה בר שילא: ... ( cache )
 • תורת אי האלימות בראי המסורת היהודית : ברוריה, שהסתמכה על הכתוב בתהלים קד', לה' " יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם", טענה כנגדו: "האם כתוב חוטאים? חטאים כתוב! ...כיון שיתמו חטאים ג€“ ורשעים עוד אינם. אלא, בקש ... ( cache )
 • מעשה ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה? > Beerot Yitzchak > יחדיו בו' : אמר רבי יהודה בריה דרבי שמעון בן פזי: מאה ושלש פרשיות אמר דוד, ולא אמר הללויה עד שראה במפלתן של רשעים, שנאמר: " יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה' ... ( cache )
 • more "יתמו חטאים מן הארץ " :
 • רעיון התשובה : 29 אוקטובר 2008 ... פסוק זה "ייתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה' הללו יה:" (תהילים פרק קד', לה') נדרש בתלמוד (ברכות דף י', ע"א) בשכונתו של ר' מאיר היו בריונים ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - בשבילי התנ"ך : מאה ושתי פרשיות אמר דוד בספר תהלים, ולא אמר בהם הללויה, עד שראה מפלתן של רשעים, שנאמר: יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה'. הני מאה ותלת הויין? ... ( cache )
 • שירים לשמחת תורה - שאל את הרב - כיפה : יתמו יתמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם. ברכי נפשי את דֲ´ הללוקה אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה, גילה רינה דיצה וחדווה, אהבה ואחווה ושלום ורעות אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים ... ( cache )
 • בס"ד : דאמר רבי יהודה בריה דרבי שמעון בן פזי: מאה ושלש פרשיות אמר דוד, ולא אמר הללויה עד שראה במפלתן של רשעים, שנאמר:[תהלים ק"ד] יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי ... ( cache )
 • דיאלוג מורה תלמיד מיומנויות לניהול שיחה : ... היכי דלימותו; אמרה ליה ברוריא דביתהו: מאי דעתך, משום דכתיב (תהלים קד לה) יתמו חטאים [מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה' הללוי-ה] מי כתיב 'חוֹטאים'?: 'חטאים' כתיב ? ... ( cache )
 • פרשת אחרי מות-שני שעירים, שני גורלות - כיצד? : ... אך לא על ידי מחלות וצער. יהי רצון ועם ישראל ישוב אל חיק הקב"ה :"ייתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את ה' הללויה"[תהלים ק"ד,ל"ה].ובע"ה גאולה קרבה לבוא.אמן ואמן. ... ( cache )
 • מדרשת יעוד - פרשת נח : יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה' הללו יה. (לה). היכן נמצא במזמור את הרמז על חטא האדם הראשון באוכל ועונשו בלחם, וחטא נח ביין ועונשו? נמצא זאת בפסוק הבא, ... ( cache )
 • מנהגי עדות המזרח בראש השנה / ד"ר ע"צ מלמד : "יהי רצון מלפניך ה' או"א שיתמו איובינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה'. ובחסדך תצמית אויבי והאבדת כל צוררי נפשי כי אני עבדך". ... ( cache )
 • [http://kedma.co.il/block/archives/370 ג€�לדבר או לא לדבר? פעילים מול כוחות הבטחוןג€� | קדמה- הבלוק המזרחי] : 30 נובמבר 2010 ... דלימותו; אמרה ליה ברוריא דביתהו: מאי דעתך, משום דכתיב (תהלים קד לה) יתמו חטאים [מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה' הללויה] מי כתיב 'חוֹטאים'? ... ( cache )
 • דף קשר מספר 781 - פרשת נח - מעשה דברוריה / שי בן נחום : (6) "יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את ד' הללויה" (תהילים ק"ד). (7) יש לציין כי ברוריה אינה פונה לרבי מאיר בתואר "רבי" כמו בקטע הקודם, אלא הפניה כאן היא סתמית - ... ( cache )
 • בשבילי התנ"ך : וכן הוא אומר: יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה' הללויה. ואומר: בטוב צדיקים תעלוז קריה. ואומר: שני רשעים שברת לה' הישועה. ואומר: ואני הנני מביא את המבול מים ... ( cache )
 • Lectures Talmudiques : ראה במפלתן של רשעים ואמר שירה, שנאמר: -תהלים ק"ד- יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה' הללויה. נסתכל ביום המיתה ואמר שירה, שנאמר: -תהלים ק"ד- ברכי נפשי ... ( cache )
 • חכמי תימן : וכך המשיל לעשות מהרי"ץ כפעם בפעם, עד שעלה עמוד השחר. אז כבה הצדיק את נר השעוה, זרקו לארץ ואמר: "כן יאבדו כל אויבך ה' יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה' ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם : הפרק מסתיים בבקשה שיהיה גם דין בעולם: "יתמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את ה' הללויה". פרק ק"ה עוסק בקורות עם ישראל מימי האבות, דרך מכות מצרים וכל החסד ... ( cache )
 • שירת המלאכים : שנאמר יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה'. הללויה". טענתי שם, שעמדה זאת מנוגדת כמובן באופן קוטבי לדרשתה הקלאסית של. ברוריה, ולדברי רבי מאיר עצמו )משנה ... ( cache )
 • בלאח (תמרים צהובים) : הברכה: יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיתמו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו: יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה' הללויה: ובחסדך תצמיח אויבי והאבדת ... ( cache )
 • פרשת קרח - הכהנים והמשכן - גיליונות נחמה ליבוביץ : ואומר (שם ק"ד) "יתמו רשעים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה' הללויה". רש"י: ד"ה ואני הנה נתתי לך: בשמחה, לשון שמחה הוא זה כמו (שמות ד') "הנה הוא יוצא לקראתך וראך ... ( cache )
 • זה השער לה' צדיקים יבואו בו - קיר | Facebook : נאמר בתהילים: יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את יהוה הללו יה - הקב"ה לא שונא את החוטאים אלא את החטאים של האדם, וזה כלל גדול שכל אחד ידע שגם שאנחנו ... ( cache )
 • ספר תהילים : דאמר רבי יהודה בריה דרבי שמעון בן פזי: מאה ושלש פרשיות אמר דוד, ולא אמר הללויה עד שראה במפלתן של רשעים, שנאמר: (תהלים ק"ד) יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי ... ( cache )
 • Psalm 104 ג€“ Wikipedia : 35, יתמו חטאים מן־הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את־יהוה הללו־ יה׃, Die Sֳ¼nder sollen verschwinden von der Erde und die Gottlosen nicht mehr sein. Preise den ... ( cache )
 • שובה ישראל הרב פינטו - SHUVA ISRAEL RABBI PINTO :: Article :: קרבת ... : 31 ינואר 2011 ... ויקים מקרא. שכתוב: "יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את יהוה, הללו יה": וזכני ברחמיך הרבים, לשבר ולסלק מעלי את מדת הגאוה, ולא יהיה בלבי שום ... ( cache )
 • פעולת צדיק - סיפורים ומעשיות : כיון שעלה השחר, כבה מהרי"ץ את השעוה והפילה לארץ ואמר כן יאבדו כל אויביך ה' (שופטים ה', ל"א), יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה' הללויה (תהלים ק"ד, ל"ה). ... ( cache )
 • פרסום| ליל הסדר של ראש השנה-הסבר על החג ומנהגיו,הסעודות,התפילות ... : מברכים: "יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיתמו אוייבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו", ולאחר שיאכל יאמר: "יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי ... ( cache )
 • ילָדוֹת - תפוז בלוגים : 27 ספטמבר 2009 ... יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את ה` ובחסדיך תצמית אויבי והאבדת כל צוררי נפשי כי אני עבדיך." דאטיליס בספרדית, תמרי בארמית ובעברית פשוט ... ( cache )
 • ברכת 'מציב גבול אלמנה' על בתי רשעים - ישיבת שעלבים - המעיין : 15 ספטמבר 2011 ... [17] "מאה ושלש פרשיות אמר דוד, ולא אמר הללויה עד שראה במפלתן של רשעים, שנאמר: יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה' הללויה" (ברכות ט, ב) ... ( cache )
 • בדין הלל בשביעי של פסח ובגדרי שירה על הנס | אתר דין - שאל את הרב : 24 אפריל 2011 ... שנאמר 'יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה' הללויה'. וכ' המהרש"א: במפלתן של רשעים כו'. מכאן קשה למה שכתבו האחרונים בשם המדרש שאין ... ( cache )
 • זוהי ארץ / אפרים סידון : ... ישמח יהוה במעשיו: המביט. לארץ ותרעד יגע בהרים ויעשני: אשירה ליהוה בחיי. אזמרה לאלהי בעודי: יערב עליו שיחי אנכי אשמח ביהוה: יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי ... ( cache )
 • breslev.co.il - המדריך לראש השנה : מברכים: "יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיתמו אוייבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו", ולאחר שיאכל יאמר: "יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את ה' הללוי-ה": ... ( cache )
 • more "ורשעים עוד אינם ברכי " :
 • שבח והודאה : ... לדוד" ועד סיום הספר (קמ"ה-ק"נ) - הנם, כמובן, מזמורי הלל, כפי שכותרותיהם מעידות עליהם: "הללו י-ה הללי נפשי את ה'"; "הללו י-ה הללו את ה' מן השמים, הללוהו במרומים" וכו'(4). ... ( cache )
 • שאול בחיר ה : ברכי נפשי את ה' הללו י-ה" (תהילים ק"ד, לה). 'יעקב' ו'ישראל'. אך יעקב אבינו אינו מסתפק ב' שירת האבדון' של כוחות הרשע בשמים ממעל, אלא תובע לגלות את תפקידם וערכם כאן על פני ... ( cache )
 • גם אני מאמין באלוקים | Facebook : נאמר בתהילים: יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה', הללו -קא. הקב"ה לא שונא את החוטאים אלא את החטאים של האדם, וזה כלל גדול שכל אחד ידע שגם שאנחנו למטה ... ( cache )
 • more "נפשי את ה' הללו " :
 • ZOHAR SAFER HAZOHAR SAFER HA-ZOHAR ... - מפעל הזוהר העולמי : [צז]) רבי (יצחק) חזקיה פתח ואמר (תהלים קל" ה) הללו יה הללו עבדי ה' הללו את שם יי' האי קרא אית לאסתכלא ביה כיון דאמר הללויה אמאי הללו עבדי יי' ולבתר הללו את שם יי' אלא הכי ... ( cache )
 • הקדמה לספר פרדס אברהם - הרב אברהם הכהן : 10 אפריל 2011 ... הרמזים הנפלאים הטמונים באותיות הקדושות ובתיבותיה המה הממלאים את הנפש באור יקרות נפלא ונעים בהשתפכות הנפש ובתפילת כל הנשמה תהלל י- ה הללו-יה . ... ( cache )
 • more "ה' הללו יה / " :הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:יתמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם


מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2011-09-27.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/ktuv/thlim/th-a4-35