ביאור:ישעיהו א יח

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

אם יהיו חטאיכם כשנים - כשלג ילבינועריכה

הנביא ישעיהו מזמין את בני ישראל לויכוח פומבי:

(ישעיהו א יח): "לְכוּ נָא וְנִוָּכְחָה, יֹאמַר ה': אִם יִהְיוּ חֲטָאֵיכֶם כַּשָּׁנִים - כַּשֶּׁלֶג יַלְבִּינוּ, אִם יַאְדִּימוּ כַתּוֹלָע - כַּצֶּמֶר יִהְיוּ"

1. לפי רוב המפרשים, הויכוח הוא על האפשרות לתקן ולהיטהר מהעוונות. מתחילת הפרק, ישעיהו הוכיח את בני ישראל על כך שהם עזבו אותו, הם אמנם מקריבים קרבנות במקדש אך פוגעים בחלשים כמו אנשי סדום ועמורה. בפסוק הקודם אמר להם מה הם צריכים לעשות כדי לתקן, ישעיהו א יז: " "למדו" "היטב, דרשו משפט, אשרו חמוץ, שפטו יתום, ריבו אלמנה" ". בפסוק הזה הוא מבטיח להם שאם יעשו כך - חטאיהם יימחקו: " "לכו נא ונוכחה יחד אני ואתם, ונדע מי סרח על מי, ואם אתם סרחתם עלי - עודני נותן לכם תקוה לשוב: אם יהיו חטאיכם כשנים - כתומים לפני כאודם שנים, אלבינם כשלג, יאמר ה' - תמיד הוא אומר לכם כן... דבר אחר: לכו נא ונוכחה - מה כתוב למעלה ממנו חדלו הרע למדו היטב ואחר שתשובו אלי לכו ונוכחה יחד להודיעני עשינו מה שעלינו עשה מה שעליך ואני אומר אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג וגו'. כתולע - צבע שצובעים בו אדום גרעינים הם ויש תולעים בכל אחד ואחד" " ( רש"י ) . לפי זה, הנביא מתווכח עם אנשים שאומרים שאין טעם לחזור בתשובה, כי ממילא ה' לא יסלח להם: " ""לכו", בואו נא ונוכחה יחד, מדוע אינכם עושים כן? מדוע אינכם שבים אל ה' כאשר הוריתיכם? מה תדאגו ותיראו לשוב, הלא גם "אם יהיו חטאיכם" צבועים ואדומים "כחוט השני" מה בכך, הלא כשלג ילבינו ?" " ( מלבי"ם ) .

2. ייתכן שהויכוח הוא על האופן שבו יש להיטהר מעוונות. בני ישראל חשבו שהדרך להיטהר היא הקרבת קרבנות, והנביא ניסה לשכנע אותם שהדרך להיטהר היא לעזור ליתומים ואלמנות. על-פי חז"ל, ביום הכיפורים השתמשו בחוט צמר אדום כסימן לכך שה' מחל להם על עוונותיהם: " "מנין שקושרין לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח? (כמין לשון של צמר אדום, היו קושרין חציו בראש השעיר המשתלח לעזאזל וחציו בצוק, וכשהיה דוחה השעיר למטה היה הלשון ההוא מלבין ויודעין שנתכפרו עונותיהם)" "שנאמר (ישעיה א) אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו" " ( משנה שבת ט ג (ברטנורא)) . לפי זה, הנביא ישעיהו מציע לבני ישראל לעשות ניסוי: במקום להקריב קרבנות חטאת - תשקיעו בעזרה ליתומים ואלמנות, ותראו שה' ימחל על חטאיכם ביום הכיפורים הקרוב.

3. בפסוק שלנו, ה שנים הוא רע ומסמל חטאים ועוונות, וה שלג הוא טוב ומסמל טהרה ומחילה; אך בספר משלי ישנו פסוק שבו לשנים ולשלג ישנה משמעות הפוכה,  (משלי לא כא): "לא תירא לביתה משלג , כי כל ביתה לבש שנים"- השלג הוא רע ומסוכן, והשנים הוא טוב ומגן על הבית מהקור. ייתכן שהנביא ישעיהו בחר במודע להשתמש במשל מספר משלי ולהפוך אותו. המשל בספר משלי רומז ליריעות המשכן, שהיו עשויות - בין השאר - מבד צבוע שנים . ספר משלי משבח את אשת חיל, שהיא בונה את ביתה מחומרים המזכירים את המשכן, וכך מקדשת את ביתה לה' ( פירוט ). אולם, הנביא ישעיהו מוכיח את בני ישראל על כך שהם משקיעים יותר מדי בעבודת המקדש, ומזניחים את הנושאים שבין אדם לחברו. השנים מסמלים את חטאם של בני ישראל - שהם משקיעים יותר מדי במשכן, המכוסה ביריעות מתולעת שני (אמנם באותו זמן היה מקדש מעץ ולא משכן מיריעות, אבל הסמל עדיין היה קיים). השלג מסמל את התיקון - היציאה החוצה, מחוץ לבית החמים המכוסה בשנים, אל העניים הקופאים מקור בחוץ, שאין להם בית ואין להם בגדים, (ישעיהו נח ז): "הלוא פרס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית; כי תראה ערם וכסיתו, ומבשרך לא תתעלם"( פירוט ). אפשר לדרוש את דברי הנביא כך: " אם יהיו חטאיכם כשנים - אם החטא שלכם הוא, שאתם נמצאים כל היום במשכן, הלבוש ומכוסה ביריעות מתולעת שני, ומזניחים את אחיכם הזקוקים לעזרה, אז כשלג ילבינו - כשתצאו החוצה אל השלג, ותתמכו באחיכם הקופאים מקור, ילבינו חטאיכם ויימחקו".

מקורות ופירושים נוספיםעריכה

לכו נא וניווכחהעריכה

יש שדרשו, שהפסוק מחולק - המילים הראשונות לכו נא וניווכחה הן דברי ה', והמילים יאמר ה' הן דברי ישראל: " "מאי דכתיב לכו נא ונוכחה יאמר ה' - 'לכו נא'? 'בואו נא' מיבעי ליה!? 'יאמר ה’’?: 'אמר ה’’ מיבעי ליה? - לעתיד לבא יאמר להם הקב"ה לישראל "לכו נא אצל אבותיכם ויוכיחו אתכם", ויאמרו לפניו "ריבונו של עולם! אצל מי נלך? אצל אברהם, שאמרת לו (בראשית טו יג) "ידוע תדע [כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה]" ולא בקש רחמים עלינו? אצל יצחק, שבירך את עשו (בראשית כז מ) "והיה כאשר תריד [ופרקת עלו מעל צוארך]" ולא בקש רחמים עלינו? אצל יעקב, שאמרת לו (בראשית מו ד) "אנכי ארד עמך מצרימה" "[ואנכי אעלך גם עלה] (ארד עמך אעלה גם עלה - כאן רמז ארבע גליות; 'גם' - ריבויא הוא)" "ולא בקש רחמים עלינו? אצל מי נלך? עכשיו יאמר ה'" "(אתה אמור התוכחה, ובך אנו תולין)! אמר להן הקב"ה: הואיל" "ותליתם עצמכם בי, אם יהיו חטאיכם כשנים - כשלג ילבינו" " (רבא, בבלי שבת פט ב ) .

" "א"ר שמואל בר נחמן בג' מקומות בא הקב"ה להתוכח עם ישראל ושמחו אומות העולם ואמרו כלום אינון יכולין להתוכח עם בוראן עכשיו הוא מכלן מן העולם בשעה שאמר להם (ישעיה א, יח): "לכו נא ונוכחה יאמר ה'" כיון שראה הקדוש ברוך הוא ששמחו אומות העולם הפכה להם לטובה שנאמר "אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו" באותה שעה תמהו האומות ואמרו זו תשובה וזו תוכחה לא אתא אלא לאתפיגגה עם בנוי" " (רבי שמואל בר נחמן, ויקרא רבה כז ו ) .

על המילה " לכו ": " "בכל מזדרז לעשות ענין חדש יאמר כן" " ( רמב"ן על שמות ב א )

ראו גם פופר והתנ"ך: הוכחה והפרכה / חגי הופר

חטאיכם כשניםעריכה

הקשר בין פסוקנו לבין חוט השני שהיה מלבין ביום הכיפורים נזכר במקורות נוספים:

 • " "אמר רבי נחום בר פפא משום רבי אלעזר הקפר: בראשונה היו קושרין לשון של זהורית על פתח אולם מבפנים, וכיון שהגיע שעיר למדבר - היה מלבין, וידעו שנעשית מצותו, שנאמר: אִם יִהְיוּ חֲטָאֵיכֶם כַּשָּׁנִים כַּשֶּׁלֶג יַלְבִּינוּ" " ( בבלי יומא סז א )
 • " "רבי ישמעאל אומר: והלא סימן אחר היה להם: לשון של זהורית היה קשור על פתחו של היכל וכשהגיע שעיר למדבר היה הלשון מלבין" " ( בבלי יומא סח ב )
 • ואולי גם " "תני רשב"י למה נקרא שמו לבנון שמלבין עונותיהן של ישראל כשלג הה"ד (ישעיה א, יח): "אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו ואם יאדימו כתולע כצמר יהיו"" " (רשב"י ויקרא רבה א ב , רבי אבהו במדבר רבה ח א ) .

רוב המפרשים פירשו שנים = רבים של שָנִי, צבע אדום. אך יש שדרשו שנים = רבים של שנה: " "'כשנים'? 'כַּשּׁנִי' מיבעי ליה  (דומיא דכשלג, דלא כתיב כשלגים)" "? אמר רבי יצחק: אמר להם הקב"ה לישראל: אם יהיו חטאיכם כשנים הללו, שסדורות ובאות מששת ימי בראשית ועד עכשיו - כשלג ילבינו" " ( בבלי שבת פט ב ) .

כשלג ילבינועריכה

שלג נזכר גם ב (דניאל ז ט): "חזה הוית עד די כרסון רמיו ועתיק יומין יתב לבושה כתלג חור ושער ראשה כעמר נקא כרסיה שביבין די נור גלגלוהי נור דלק"( פירוט ), ובזוהר קישרו את זה לפסוקנו ( תיקוני זהר נה א ) . במקום אחר בזוהר קישרו את הפסוק שלנו לגלגולים שאדם עובר כדי לכפר על עוונותיו ( תיקוני זהר עו ב ) .

ראו עוד: שלג כמשל .

דרשה מפורטת על הפסוק ראו בני יששכר מאמרי חודש תמוז אב/מאמר ד סעיף ד .

שבעים פנים לתורה, וכמה פנים לפסוק אחד?עריכה

ישנם משפטים רבים בעברית שאפשר לכתוב אותם בשינוי סדר המילים, ומשמעותם לא תשתנה. לדוגמה את המשפט "אברהם אכל ושתה" אפשר לכתוב גם "אכל אברהם ושתה", "אכל ושתה אברהם"; אבל לא "ושתה אכל אברהם", "ושתה אברהם אכל", "אברהם ושתה אכל". בסה"כ אפשר לכתוב את המשפט ב-3 דרכים שונות (מתוך 6 התמורות האפשריות) כך שמשמעותו תישמר.

את המשפט "אם יהיו חטאיכם כשנים - כשלג ילבינו" ניתן לכתוב בהרבה דרכים שונות, ומשמעותו לא תשתנה. התוכלו לספור אותן? (ע"פ אנציקלופדיה "נעורים", כרך ב; הפתרון בכרך ג) .

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגלעריכה

 • ישעיהו א יח : 24 יוני 2009 ... לכו נא ונוכחה יאמר יהוה אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו (ראה פסוק זה בהקשרו במהדורת הכתיב של הפרק) * * * לְכוּ נָא וְנִוָּכְחָה ... ( cache )
 • הלכתי - ישעיהו פרק א' ג€“ סיכומונה : 3 אוקטובר 2007 ... פסוק י"ח ג€“ " לכו נא ונוכחה, יאמר ה', אם יהיו חטאיכם כשנים ג€“ כשלג ילבינו, אם יאדימו כתולע - כצמר יהיו." לכו נא ונוכחה (=בואו ונעשה דיון, ראו הערה לסוף פסוק כ'), ... ( cache )
 • ישעיהו פרק א / יהודה איזנברג : " לכו נא ונוכחה יאמר ה'" (18). 6. אבן עזרא מפרש: "יש אומר כי ונוכחה דברי השם, כמו ועם ישראל יתווכח. והנכון בעיני שהוא דברי הנביא לישראל, כאומרו השם אמר לי שנקבל תוכחת, כי גם ... ( cache )
 • על תלעת ומתלעות : ישעיה א יח: לכו-נא ונוכחה יאמר ה' אם-יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם- יאדימו כתולע כצמר יהיו: שמות טז כ : ולא שמעו אל משה ויותרו אנשים ממנו עד בקר וירם תולעים ויבאש ויקצף ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - ישעיהו : רחצו הזכו וגו' תשע מדות כתיב כאן כנגד תשעה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים, ומה כתיב אחריו לכו נא ונוכחה יאמר ה' אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו. דבר אחר (א) כנגד קרבנות ... ( cache )
 • תיאור מראה כבוד ה' : ישעיהו א יח : לכו נא ונוכחה יאמר ה' אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו: תהלים נא ט: תחטאני באזוב ואטהר תכבסני ומשלג אלבין: איוב ט ל : אם התרחצתי במו ... ( cache )
 • סיפור היחס והתעללות של צה"ל באל"מ ( מיל') מוטי וקרט מפורט בפרק א' ישעיה ... : לכו נא ונוכחה יאמר יהוה אם חטיאכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו. אם תאבו ושמעתם טוב הארץ תאכלו. ואם תמאנו ומריתם חרב תאכלו כי פי יהוה דבר. איכה היתה לזונה ... ( cache )
 • ט"ו באב - חג האהבה : כמה שכתוב /ישעיהו א', י"ח/ " לכו נא ונוכחה יאמר ה', אם יהיו חטאיכם ."כשנים, כשלג ילבינו, אם יאדימו כתולע כצמר יהיו ובט"ו באב - פורח החצב. כמו ברוב ימי החגים שלנו, כך גם ביום ... ( cache )
 • בתרבויות שונות בביגוד הצבע כסמל בתרבויות שונות הצבע ידוע כמשפיע על הלך ... : הגוון הארגמני מסמל את החטא והלבן את החזרה בתשובה, כפי שמעיד המשפט: " לכו-נא ונוכחה יאמר ה' אם היו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו"..(ישעיה א, יח-יט). ... ( cache )
 • פופר והתנ"ך: הוכחה והפרכה : כשמנגד אומר הנביא, שוב תוך שימוש באותו השורש: ישעיהו א יח: " לכו נא ונוכחה יאמר ה'". וכן נאמר - עמוס ג י: "ולא ידעו עשות נכחה נאם ה'". הוא גם, לפי דעתי, מקור השורש 'וכח', כמו ... ( cache )
 • חגים : כמה שכתוב /ישעיהו א', י"ח/ " לכו נא ונוכחה יאמר ה', אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, אם יאדימו כתולע כצמר יהיו". ובט"ו באב - פורח החצב. כמו ברוב ימי החגים שלנו, כך גם ביום ... ( cache )
 • ישעיהו פרק א : 5.3 למקורות לעיון בבעיה זו עיין בדף "מקורות לעיון בנושא יחס הנביאים לקורבנות". 6. " לכו נא ונוכחה יאמר ה'" (18). אבן עזרא מפרש: "יש אומר כי ונוכחה דברי השם, כמו ועם ישראל יתווכח. ... ( cache )
 • בשבילי התנ"ך : בשעה שאמר להם (ישעיה א) לכו נא ונוכחה יאמר ה', כיון שראה הקדוש ברוך הוא ששמחו אומות העולם הפכה להם לטובה, שנאמר: (שם) אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו. באותה שעה ... ( cache )
 • עיונים בספר ישעיהו / יהודה איזנברג : לחץ כאן 5.3 למקורות לעיון בבעיה זו " לכו נא ונוכחה יאמר ה'" (18). אבן עזרא מפרש: 6. כי גם הנביא אמר ויסרני מלכת, כאשר אפרש". והנכון בעיני שהוא דברי הנביא לישראל, כאומרו השם ... ( cache )
 • ויכוח יהושע הלורקי השמד הארבעים / לרבי שלמה אבן וירגה : התחיל מאישטרי גירונימו: " לכו נא ונוכחה יאמר ה' - ואם תמאנו ומריתם חרב תאכלו" (ישעיה א' י" ח וכ'). ואחר זה התחיל דון וידאל בן בנבנשתי הארינגא בלשון לאטין, ושמח האפיפיור מאוד ... ( cache )
 • ישראל ואויביו / יהודה אליצור : " לכו נא ונוכחה, יאמר ה', אם יהיו חטאיכם - כשנים כשלג ילבינו, אם יאדימו כתולע כצמר יהיו" (שם , יח). לאמתו של דבר, טיבו ומהותו של ישראל מבפנים - גורמים מלחמות ומחסלים את ... ( cache )
 • ספר עשרה מאמרות : לכו נא ונוכחה יאמר ה', אני ואתם נברר את עצמנו שכן שמוש הנפעל כמו ועמשא לא נשמר. וידוע בהלכות דיינים שאם באו לדין עני ועשיר אומרים לעשיר לבוש כמותו או הלבישהו כמותך. ובתחלת ... ( cache )
 • "והיה כאשר תריד" / ליפא גינת : ראה למשל בבלי, שבת, פ"ט ע"ב: "דרש רבא, מאי דכתיב ' לכו נא ונוכחה יאמר ה' (ישעיה, א', יח) . ..לעתיד לבוא יאמר להם הקב"ה לישראל, לכו נא אצל אבותיכם ויוכיחו אתכם, ויאמרו לפניו ... ( cache )
 • מדרש רבה - מגילת שיר השירים : בשעה שאמר להם הנביא: (ישעיה א') לכו נא ונוכחה יאמר ה', שמחו אומות העולם, אמרו: היאך הן יכולין להתווכח עם בוראן?! ומי יוכל לווכח עם בוראו?! עכשיו הוא מכלה אותם מן העולם! ... ( cache )
 • בשבילי התנ"ך : (ישעיה א) לכו נא ונוכחה יאמר ה'. אמרו: עכשיו הוא מכלה שונאיהם של ישראל מן העולם, אפשר לאלו להתוכח עם בוראן?! כיון שאמר להם: אם יהיו חטאיכם כשנים וגו', אמרו: זו התוכחת? ... ( cache )
 • דבר תורה לפרשת חוקת : 30 יוני 2009 ... יש המקשרים את הצבע האדום לזהב העגל, ומוצאים חיזוק לכך בדברי הנביא: " לכו נא ונוכחה יאמר ה' אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו" ... ( cache )
 • מהות הסליחה/ומודה ועוזב ירוחם. | Facebook : ... משפט אשרו חמוץ שפטו יתום ריבו אלמנה לכו נא ונוכחה יאמר יהוה אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו אם תאבו ושמעתם טוב הארץ תאכלו ואם תמאנו ומריתם ... ( cache )
 • ביאור:תיאור מראה כבוד ה' ג€“ ויקיטקסט : 27 מרץ 2011 ... ישעיהו א יח : לכו נא ונוכחה יאמר ה' אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו : תהלים נא ט: תחטאני באזוב ואטהר תכבסני ומשלג אלבין : איוב ט ל ... ( cache )
 • פרשת אמר : בשעה שאמר להם (ישעיה א): לכו נא ונוכחה יאמר ה', כיון שראה הקדוש ברוך הוא ששמחו אומות העולם הפכה להם לטובה, שנאמר: (שם): אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו. באותה שעה ... ( cache )
 • ביאור:בבלי שבת דף פו ג€“ ויקיטקסט : 28 פברואר 2008 ... מנין שקושרין לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח? שנאמר (ישעיהו א יח) [ לכו נא ונוכחה יאמר ה'] אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו [אם יאדימו כתולע כצמר יהיו]; ... ( cache )
 • קולות :: פרשת השבוע :: בראשית :: חיי שרה : לפיכך נתן הקב"ה לישראל עשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכפורים, שאם יעשו ישראל תשובה, יקבלם בתשובה שלימה לפניו, לכך נאמר " לכו נא ונוכחה יאמר ה' " (ישעיה א', יח')". יום כיפור ... ( cache )
 • קטגוריה:הפטרת דברים ג€“ ויקיטקסט : 31 יולי 2007 ... למדו היטב דרשו משפט אשרו חמוץ שפטו יתום ריבו אלמנה לכו נא ונוכחה יאמר יהוה אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו. אם תאבו ושמעתם ... ( cache )
 • "קחו עמכם דברים": מצות וידוי של יום הכיפורים | אתר דין - שאל את הרב : 5 אוקטובר 2011 ... הגמרא (שבת פט, ב) עומדת על דברי הפסוק (ישעיה א, יז), " לכו נא ונוכחה יאמר ה' אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו". הרי מתאים יותר ... ( cache )
 • NEW Easy-to-Read Talmud!! : שנאמר (ישעיהו א,יח) [ לכו נא ונוכחה יאמר ה'] אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו [אם יאדימו כתולע כצמר יהיו];. מנין לסיכה שהיא כשתייה ביום הכפורים? אע"פ שאין ראיה לדבר - זכר לדבר, ... ( cache )
 • חג השבועות - סיכום של יוסי פרי - הלכות - פורטל קהילות בלוגים ומורשת : {ס} יח לכו-נא ונוכחה, יאמר יהוה; אם-יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, אם-יאדימו כתולע כצמר יהיו. יט אם-תאבו, ושמעתם--טוב הארץ, תאכלו. כ ואם-תמאנו, ומריתם--חרב תאכלו, כי פי יהוה ... ( cache )
 • Izaj. 1:18 - Stary Testament (Tanach) - Biblia internetowa : Tekst oryginalny: לכו נא ונוכחה יאמר יהוה אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו. Biblia Hebraica Stuttgartensia: לְכוּ-נָא וְנִוָּכְחָה יֹאמַר יְהוָה ... ( cache )
 • [http://www.herzog.ac.il/vtc/0050397.html המבנה והמשמעות של ישעיה א ג€�20-18] : אבן בלעם מפרש כדלקמן: " לכו נא ונוכחה יאמר ה' - הנו"ן לציון גוף המדברים (=אנחנו). והוי"ו - פ" א הפועל בגלגול היו"ד של 'יכח', כמו 'לכה ונועדה יחדו', נתמ' ו ג€�2, ומשמעו תוכחה, היינו: הטפת ... ( cache )
 • more "לכו נא ונוכחה יאמר " :
 • ילקוט שמעוני : לכו נא ונוכחה יאמר ה' אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו. דבר אחר: (א) כנגד קרבנות: ראש השנה = פר אחד, איל אחד, כבשים בני שנה שבעה, ושעיר עזים אחד לחטאת, כנגד עשרת ימי ... ( cache )
 • פרשת משפטים ה'תשס"ח : לא תוסיפו הביא מנחת שוא קטורת תועבה היא לי... אך כשהלב שותף למעשה נאמר: לכו נא ונווכחה יאמר ה' אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו. הדפסה חזרה ... ( cache )
 • ענת פרי בזכות עצמה: עלילת הדם של רין וסיפורי האחים גרים : 16 יולי 2011 ... לכו נא ונווכחה יאמר ה', אם יהיו חטאיכם כשני כשלג ילבינו, אם יאדימו כתולע כצמר יהיו. שתרגומו על פי לותר: So kommet denn und lasset uns mit einander ... ( cache )
 • ישעיה פרק א : 18 נובמבר 2005 ... בפס' י"ח, אומר ה': "אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו (?), אם יאדימו כתולע, כצמר יהיו (?)". הפירוש של הפס' הוא: השני והתולע- שניהם בעלי צבע אדום חזק. ... ( cache )
 • אמונה : (ישעיהו א, יח): "לכו נא ונווכחה, יאמר ה', אם יהיו חטאיכם כשנים - כשלג ילבינו, אם יאדימו כתולע - כצמר יהיו". התשובה נתונה בידינו, וכאשר הדור ישוב בתשובה, נזכה לגאולה השלמה, ולא ... ( cache )
 • מצוות תשובה : לכו נא ונווכחה יאמר ה' אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו (שם א-יח). אנכי אנכי הוא מוחה פשעיך למעני (שם מג-כה). וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם (יחזקאל לו-כה). ... ( cache )
 • על הקשר בין הפרשה והפטרתה : בתוכחתו מבטיח ישעיה בשם ה': "אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, אם יאדימו כתולע כצמר יהיו". את ההפטרה מסיימת ההטחה שכולה תקווה: "ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך ... ( cache )
 • ד"ר לאה מזור: על מקרא, הוראה וחינוך: התשובה: מאג-יה ברשות התורה : 25 יולי 2011 ... לכו נא ונוכחה יאמר ה': אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, אם יאדימו כתולע כצמר יהיו. אם תאבו ושמעתם טוב הארץ תאכלו, ואם תמאנו ומריתם חרב תאכלו כי פי ה' ... ( cache )
 • פרשת פרה ג€“ לחיות עם האדום שבנו : ישעיהו פרק א. (יח) לכו נא ונוכחה יאמר ידוד אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו: רש"י ד" ה אם יהיו חטאיכם כשנים - כתומים לפני כאודם שנים אלבינם כשלג: ... ( cache )
 • מוסדות תיקון המידות - מדרשי חז"ל לראש השנה - אומן : ... יעשו תשובה שלימה בעשרת הימים מראש השנה עד יוה"כ שיקבלם בתשובה שלימה לפניו לכך נאמר לכו נא ונוכחה יאמר ה' אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו: ... ( cache )
 • מעשים רעים - ברסלב: יז - ויהי הם מריקים שקיהם אורח חיים הלכות תפלת ... : חוט דייקא, כי הוא בחינת חוטי הציצית בחינת חוט של חסד הנ"ל, שעל ידי זה העונות נתהפכין לזכיות, בבחינת נרדי נתן ריחו כנ"ל, וזהו לכו נא ונוכחה יאמר ה' אם יהיו חטאיכם וכו', ואם יאדימו ...
 • more "ה' אם יהיו חטאיכם " :
 • פרשת לך לך : השני פירושו גוון אדום, כך עולה במפורש מן הפסוק בישעיה א,יח "אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, אם יאדימו כתולע כצמר יהיו". כך לגבי לידת פרץ וזרח בני תמר ויהודה (בראשית ל"ח, כח) ... ( cache )
 • יום הכיפורים ג€“ ויקיפדיה : בחלק מקהילות האשכנזים נוהגים גם ללבוש קיטל לפי הפסוק "אם יהיו חטאיכם כשנים - כשלג ילבינו, אם יאדימו כתולע - כצמר יהיו". לצורך מילוי נפח התפילות הוספו פיוטים רבים. ... ( cache )
 • זולו יהדות חגים - יום כיפור - יום הכיפורים : בחלק מקהילות האשכנזים נוהגים גם ללבוש קיטל לפי הפסוק "אם יהיו חטאיכם כשנים - כשלג ילבינו, אם יאדימו כתולע - כצמר יהיו". לצורך מילוי נפח התפילות הוספו פיוטים רבים. ביום כיפור ... ( cache )
 • סדר תפילות יום הכיפורים ג€“ ויקיפדיה : בקהילות רבות נהוג ללבוש בגדים לבנים לפי הפסוק "אם יהיו חטאיכם כשנים - כשלג ילבינו, אם יאדימו כתולע - כצמר יהיו" ובחלק מקהילות האשכנזים נוהגים גם ללבוש קיטל. ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- טומאה וטהרה בפרה אדומה : לכן נראה בדרך הפשט לפרש, שהנה צבע אדום מורה על חטאים, כמו שאמר ישעיהו הנביא (א, יח) , אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו. ואם כן פרה אדומה מרמזת ... ( cache )
 • זרח בן יהודה : ישעיה א' י"ח: "אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, אם יאדימו כתולע כצמר יהיו". רש"י ד"ה כתולע: "צבע שצובעים בו אדום. גרעינים הם ויש תולעים בכל אחד ואחד". ממקורות אלו אנו רואים ... ( cache )
 • מיסיון החיים החדשים - לימודי תנ"ך : יהוה אלוהים אמר בישעיה 1:18, "לכו ונוכחה יאמר יהוה אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו." כמו כן, שיטת ההקרבה של הברית הישנה אשר קבעה כיצד הקורבנות ... ( cache )
 • הרב עופר ארז שליטא, ברסלב, רבי נחמן :: חדשות :: יום כיפור : בחלק מקהילות האשכנזים נוהגים גם ללבוש קיטל לפי הפסוק "אם יהיו חטאיכם כשנים - כשלג ילבינו, אם יאדימו כתולע - כצמר יהיו". לצורך מילוי נפח התפילות הוספו פיוטים רבים. ... ( cache )
 • כל נדרי / שם המאמר : כאמר הנביא: אם יהיו חטאיכם כשנים - כשלג ילבינו, אם יאדימו כתולע - כצמר יהיו. וחזקה על לבות ישראל שיוצאים מטוהרים ומלובנים אחרי אותה תפילה כה ונלהבת של "ליל כל נדרי". ( cache )
 • מדוע דווקא במדבר?! - אשדוד נט : 29 מאי 2011 ... כך דרשו חז"ל בירושלמי על הפסוק "אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו", אם יהיו חטאיו של אדם כפי שניו, כשלג ילבינו, יותר. תגים: הרב ... ( cache )
 • כל ישראל ערבים זה לזה כגון ביצה רקובה! : 18 ספטמבר 2011 ... רק אז אחרי שתבוא עליכם שואה וכליה כשכל חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, אם יאדימו מרוב דם הרג ושמד! אזי כתולעת צמר יהיו. דהיינו יקומו לתחייה מחדש. וכך ככתוב ... ( cache )
 • לקראת הנקיונות לפסח, בואו לתפוס קצת נחת! | חסידיניוז : 22 מרץ 2011 ... השיר נקרא גם הוא 'נחת' על מילות הפסוקים "לכו נא נווכחה יאמר ה' אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. אם יאדימו כתולע, כצמר יהיו" (ישעיהו א, י"ט), כשבהמשך ... ( cache )
 • ביום הזה תלבשי לבן? 6.10.11 | דוגרינט : 6 אוקטובר 2011 ... לבן כמסמל תשובה משתקף בדבריו של הנביא ישעיה: "אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, אם יאדימו כתולע כצמר יהיו" ג€“ ה' מבטיח לעם ישראל דרך נביאו שבתמורה ... ( cache )
 • ל אב תשס"ט - יום הולדת 70 לר' משה שלאס : להיות לבן פירושו להיות בלי גוון, בלי חטא ("אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו"). תמיד צריך לקיים "שוב יום אחד לפני מיתתך", אבל נכנסים לתחושה הזאת יום ... ( cache )
 • יום כיפור : יום כיפור. אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, אם יאדימו כתולע כצמר יהיו (ישעיה א'). הוסיף: הרב יעקב חן ֲ· לוורט המלא. החזירנו בתשובה שלימה לפניך. הוסיף: אפי דומב ֲ· לוורט המלא ... ( cache )
 • גן ילדים - יום הכיפורים : בחלק מקהילות ישראל נוהגים גם ללבוש קיטל לפי הפסוק "אם יהיו חטאיכם כשנים - כשלג ילבינו , אם יאדימו כתולע - כצמר יהיו". לצורך מילוי נפח התפילות הוספו פיוטים רבים. התפילה של ... ( cache )
 • דף קשר מספר 621 - יום כיפור : לכך, דווקא בהלבנת לשון הזהורית - סימן לישראל שיצא כהן גדול בשלום מבית קדשי הקדשים[ 26]. "לכו נא ונוכחה יאמר ד', אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, אם יאדימו כתולע כצמר יהיו" ... ( cache )
 • more "כשנים כשלג ילבינו אם " :
 • הלכה יומית - המחטיא את הרבים : 17 אוגוסט 2010 ... אך בהמשך הפסוק נאמר, "אם יאדימו כתולע, כצמר יהיו ", ולא נאמר "אם יהיו חטאיכם כתולע", אלא "אם יאדימו", שהוא לשון הפעיל, שהחטיא אחרים, והאדימו חטאיהם של ... ( cache )
 • Shabbat Shalom The weekly parsha commentary : אמר רבי יודן בר פזי: 'אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו' - בראשון, ואם יאדימו כתולע כצמר יהיו - בשני. ורבנן אמרי: אם יהיו חטאיו של אדם כפי שניו, כשלג ילבינו; יותר מיכן, כצמר יהיו. ... ( cache )
 • ירושלמי יומא ו ה ג€“ ויקיטקסט : 9 ספטמבר 2009 ... אמר רבי יודא בר פזי אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו בראשונה אם יאדימו כתולע כצמר יהיו בשני. ורבנן אמרין בזמן שעוונותיו של אדם כפי שניו כצמר יהיו: ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- החובה ללמוד על בנין בית המקדש : וכך מפרש את הכתוב "אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו ואם יאדימו כתולע כצמר יהיו ", היינו, שאם החטא יהיה כחוט השני, שהוא חוט לבן צבוע אדום, משל לחטא חצוני, אזי אחרי התשובה ... ( cache )
 • הרב עופר ארז שליטא, ברסלב, רבי נחמן - יום כיפור : בחלק מקהילות האשכנזים נוהגים גם ללבוש קיטל לפי הפסוק "אם יהיו חטאיכם כשנים - כשלג ילבינו, אם יאדימו כתולע - כצמר יהיו ". לצורך מילוי נפח התפילות הוספו פיוטים רבים. ... ( cache )
 • ספר הפליאה - ד"ה בא וראה מה ששמעתי כשהייתי ג€“ ויקיטקסט : 17 מרץ 2008 ... היא רחמים גמורים אמתיים וכל רחמים מורה לובן כשלג זהו לבן כשלג, ועל המחשבה נאמר אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו ואם יאדימו כתולע כצמר יהיו זהו צמר לבן ... ( cache )
 • זולו יהדות חגים - יום כיפור - יום הכיפורים : בחלק מקהילות האשכנזים נוהגים גם ללבוש קיטל לפי הפסוק "אם יהיו חטאיכם כשנים - כשלג ילבינו, אם יאדימו כתולע - כצמר יהיו ". לצורך מילוי נפח התפילות הוספו פיוטים רבים. ביום כיפור ... ( cache )
 • שיחת קטגוריה:מורשעים בגרימת נזק לרכוש ג€“ ויקיפדיה : אמר רבי יודא בר פזי אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו בראשונה אם יאדימו כתולע כצמר יהיו בשני. אלמוג 20:55, 3 ביולי 2010 (IDT). הוספתי לאחר התנגשות עריכה -אריאל, אין לנו כלים ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- במעלות התשובה השלימה : כמאמר הכתוב (ישעי' א, י"ח) : "ובחנוני נא בזאת אמר ד' - אם יהיו חטאיכם כשנים - כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע - כצמר יהיו ". זו משמעותו של הנס שהיה מתרחש בימי הבית, עד שפסק ... ( cache )
 • פרשה א: נבואתו של משה : שמלבין עונותיהם של ישראל כשלג, הה"ד (ישעיה א): אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו ואם יאדימו כתולע כצמר יהיו . ר' טביומי אמר: על שם שכל לבבות שמחים בו, הה"ד (תהלים מח): יפה ... ( cache )
 • תיקוני זהר - תקונא תלתין ותרין - ספר הזוהר | הזוהר היומי | הזוהר הקדוש : ... ילבינו ואם לאו ייתי בגלגולא תניינא ורכיב בסוסיא סומקא ואם חזר בתיובתא אתמר בחובא דיליה אם יאדימו כתולע כצמר יהיו ואם לא אתחזר אתגלגל בגלגולא תליתאה ורכיב בסוסיא ירוקא ... ( cache )
 • ישעיהו א בעברית מדוברת : 27 יוני 2005 ... א,יח לכו-נא ונתווכח, יאמר יהוה; אפילו אם-יהיו חטאיכם כשנים (צבע אדום- מסמל את החטא) כשלג ילבינו, אם- יאדימו כתולע כצמר יהיו . א,יט אם-תסכימו לחזור בתשובה, ... ( cache )
 • פאה מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת 10 | Responsa : ואז היה מקיים בהם אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו ואם יאדימו כתולע כצמר יהיו (ישעיה א יח) : ( כו ) אמרתי אפאיהם אשביתה מאנוש זכרם . אפאיהם פירש רש"י אמרתי לשיתם הפקר ... ( cache )
 • more "יאדימו כתולע כצמר יהיו " :הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:אם יהיו חטאיכם כשנים - כשלג ילבינו


מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2011-12-11.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvia/yjayhu/yj-01-18