ויקרא רבה כז ו

<< · ויקרא רבה · כז · ו · >>

ו.    [ עריכה ]

ד"א "שור או כשב או עז" הה"ד (מיכה ו, ג): "עמי מה עשיתי לך ומה הלאתיך ענה בי" אמר ר' אחא "ענה בי" וקבל שכר (שמות כג, יג) ו"לא תענה ברעך עד שקר" ותקבל עליו דין וחשבון לעתיד לבא.
א"ר שמואל בר נחמן בג' מקומות בא הקב"ה להתוכח עם ישראל ושמחו אומות העולם ואמרו כלום אינון יכולין להתוכח עם בוראן עכשיו הוא מכלן מן העולם בשעה שאמר להם (ישעיה א, יח) "לכו נא ונוכחה יאמר ה'" כיון שראה הקדוש ברוך הוא ששמחו אומות העולם הפכה להם לטובה שנאמר "אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו" באותה שעה תמהו האומות ואמרו זו תשובה וזו תוכחה לא אתא אלא לאתפיגגה עם בנוי ובשעה שאמר להם (מיכה ו, ב) "שמעו הרים את ריב ה'" שמחו אומות העולם ואמרו היאך אלו יכולין להתוכח עם בוראן עכשיו הוא מכלן מן העולם כיון שראה הקב"ה שאומות העולם שמחין הפכה להן לטובה שנאמר עמי מה עשיתי לך (שם, ה) "עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב" תמהו כלם ואמרו זו תשובה וזו תוכחה זו אחר זו לא אתא אלא מתפגגה עם בנוי ובשעה שאמר (הושע יב, ג) "וריב לה' עם יהודה וְלִפְקֹד על יעקב" שמחו ואמרו היאך אלו יכולין להתוכח עם בוראן עכשיו הוא מכלן מן העולם מיד הפכה להם לטובה הדא הוא דכתיב (שם, ד) "בבטן עקב את אחיו" אמר ר' יודן בר רבי שמעון משל לאשה אלמנה שקיבלה על בנה לדיין כיון דחמת דיינא דיתיב ודיין בנור ובזפת ובמגלבין אמרה אין אנא מודענא סורחנא דהדין ברי להדין דיינא כדון הוא קטל ליה דרכת עד דחסיל דיינא כיון דחסל אמר לה הדין בריך מה סרח עליך אמרה ליה מרי כד הוה במעי הוה מבעט א"ל כדין הוא עבד לך כלום א"ל לא א"ל זיל ליך דלית בהדא מלתא סורחן כלום כך כיון שראה הקדוש ברוך הוא שאומות העולם שמחים הפכה להם לטובה שנאמר "בבטן עקב את אחיו" מיד תמהו או"ה ואמרו זו תשובה וזו תוכחה זו אחר זו לא אתא אלא לאתפגגה עם בנוי ומה הלאיתיך ענה בי אמר ר' ברכיה.
משל למלך ששלח שלוחין שלו למדינה ועמדו בני המדינה ושמשו לפניהם באימה וביראה וברתת ובזיע כך אמר להם הקב"ה לישראל שלחתי לכם שלשה שלוחין משה אהרן ומרים שמא אכלו מכם שמא שתו מכם שמא הטריחו עליכם כלום לא מזכותן אתם מתפרנסין המן בזכות משה הבאר בזכות מרים ענני כבוד בזכות אהרן אמר ר' יצחק משל למלך ששלח פרוזדוגמא שלו למדינה מה עשו בני המדינה עמדו על רגליהם ופרעו את ראשיהם וקראוה באימה וביראה ברתת ובזיע כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל הדא פרוסדוגמא דידי לא הטרחתי עליכם ולא אמרתי אליכם שתהא קורין ק"ש לא עומדין על רגליכם ולא פורעין את ראשיכם אלא (דברים ו, ז) "בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך".
אמר ר' יהודה בר ר' סימון אמר הקב"ה עשרה מיני בהמות מסרתי לך שלשה ברשותך וז' אינן ברשותך שלשה ברשותך (שם יד, ד) "שור שה כשבים ושה עזים" וז' אינן ברשותך (שם, ה) "איל וצבי ויחמור ואקו ודישון ותאו וזמר" לא הטרחתי עליכם ולא אמרתי אליכם להתייגע בהרים להביא לפני קרבן מאלו שאינן ברשותך אלא ממה שברשותך מן הגדל על אבוסיך הדא הוא דכתיב "שור או כשב או עז":