הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

השבת הרכוש הגזול - שלב ראשון בתיקוןעריכה

כתב הרב עזריאל אריאל :

"הגזל - נטילת רכוש הזולת - הוא אחת העבירות המחריבות את הסדר החברתי. כל חברה, אם רצונה להתקיים, צריכה למצוא דרכים למנוע את תופעת הגזל. ישנם מקומות בהם ידו של הגזלן נכרתת. ישנם מקומות בהם הוא נידון לתקופות מאסר ממושכות. וישנן גם דרכים אחרות.

דרך פשוטה, אך מיוחדת, מתווה לנו התורה:

(ויקרא ה כג): "והיה כי יחטא ואשם, והשיב את הגזלה אשר גזל , או את העשק אשר עשק, או את הפקדון אשר הפקד אתו, או את האבדה אשר מצא, או מכל אשר ישבע עליו לשקר... לאשר הוא לו יתננו ביום אשמתו"פשוט: להשיב את הגזילה. ואל יהי דבר זה קל בעיניך. הרי חזקה על גזלן שאינו שומר את הגזילה תחת ידו, לבל תהיה בידי הנגזל ראיה מרשיעה. הוא מוכר את החפץ הנגזל. וככל אדם הנהנה מדבר שלא עמל בו, חזקה עליו שמיהר לבזבז את התמורה שקיבל.

הדבר הראשון הנדרש ממנו הוא לשאת באחריות לתוצאות: להשיב את הגזילה. בלי זה - אין כפרה. גם אם יביא את כל קרבנות החטאת והאשם שבעולם. גם אם ילקה עשר פעמים ל"ט מלקות. גם אם יתענה ארבעים תעניות. גם אם ישב עשרות שנים בבית הסוהר. גם אם ישוב בתשובה - לא יתכפר לו, עד אשר ישיב את הגזילה לבעליה. הוא שאמרה התורה: קודם כל - "לאשר הוא לו יתננו ביום אשמתו" (=ביום שבו הוא מכיר באשמתו). ורק אח"כ (בפסוק כה): "ואת אשמו יביא לה'".

התביעה לשלם את המחיר המלא לנגזל - עד כמה שהיא מינימאלית - קשה היא ביותר. חובת ההשבה אמורה בכל תנאי. שום תירוץ אינו מתקבל:

 • הגזלן לא יוכל הגזלן לטעון שהנגזל הלך לו למדינת הים. אם אינו כאן, על הגזלן ללכת אחריו אפילו למדי.
 • אם מת, ישלם ליורשיו.
 • אם אינו יודע מיהו, עליו לברר.
 • ואם אין לו ממה לשלם, אמנם אין בית הדין מוכר לעבד אלא גנב שאין בידו לשלם, אבל את עיקרון האחריות המוחלטת מקבל מכאן גם הגזלן. כי אם רוצה הוא כפרה שלימה, לא ינוח ולא ישקוט עד אשר ישיב את הגזילה לבעליה. רק אז יקיים בו הכתוב (בפסוק כו): "וכפר עליו הכהן לפני ה', ונסלח לו...".

ומי יודע, אולי דרך זו, שמתווה לנו התורה, היא גם דרך יעילה יותר להילחם בגל הגואה של הפשיעה?".


הרב עזריאל אריאל הסביר באופן נפלא את המשמעות המעשית העקרונית של הפסוק, אך עדיין יש להסביר את משמעותו המדוייקת של הפסוק בהקשרו:

(ויקרא ה כג): "והיה כי יחטא ואשם, והשיב את הגזלה אשר גזל, או את העשק אשר עשק, או את הפקדון אשר הפקד אתו, או את האבדה אשר מצא, או מכל אשר ישבע עליו לשקר; ושלם אתו בראשו, וחמשתיו יסף עליו, לאשר הוא לו יתננו ביום אשמתו. ואת אשמו יביא לה', איל תמים מן הצאן בערכך לאשם אל הכהן. וכפר עליו הכהן לפני ה', ונסלח לו על אחת מכל אשר יעשה לאשמה בה."

הפרשה מפרטת שלושה דברים שצריך לעשות כדי לזכות במחילה:

 • להחזיר לרעהו את הרכוש המגיע לו - "והשיב את הגזלה אשר גזל";
 • להוסיף חמישית על רכוש זה - "וחמשתיו יוסף עליו";
 • להביא קרבן אשם - "ואת אשמו יביא לה'".

הפסוק נמצא בפרשה העוסקת ב מועל , כלומר, אדם המחזיק בידו רכוש ששייך לרעהו, כופר בעובדה שהרכוש בידו, ונשבע על כך בשם ה'. זוהי עבירה חמורה יותר מאשר גזל, כי המועל משתף את ה' בפשע - הוא משתמש בשם ה' כדי לגזול; ראו גזל בעזרת השם . הפרשה כולה נמצאת בפרק העוסק בקרבנות המכפרים על חטאים - ראו מבנה ויקרא ה . לפי זה, מטרתו העיקרית של הפסוק היא ללמד, איזה קרבן צריך להביא אדם שמעל וחילל את שם ה', כדי לתקן את היחסים שבינו לבין ה'.

בשום מקום בתורה לא נאמר, מה צריך לעשות אדם שגזל ולא מעל - מה צריך לעשות גזלן שנתפס ולא נשבע לשקר!

למרות זאת, נראה מובן מאליו שכל גזלן צריך להשיב את הגזילה. כך הבינו חז"ל, שלמדו מפסוקנו דינים רבים הקשורים להשבת הגזילה (ראו משנה בבא קמא פרקים ט-י).

אם כך, המעשה הראשון שנזכר בקטע - השבת הגזילה - הוא מובן מאליו ומתייחס לכל גנב.

שני המעשים האחרים שנזכרו בקטע - החומש והאשם - נזכרו כבר בפסוקים קודמים ביחס למעילה בקדשים (ויקרא ה טו-טז): "נפש כי תמעל מעל וחטאה בשגגה מקדשי ה', והביא את אשמו לה'... ואת אשר חטא מן הקודש ישלם, ואת חמישתו יוסף עליו..."; מכיוון שהקטע שלנו גם הוא מדבר על מעילה, מובן מאליו שגם כאן יהיה צורך להוסיף חומש ולהביא אשם.

החידוש של פרשתנו הוא לא בכל מעשה בנפרד, אלא בסדר בין המעשים:

 • בפרשת המעילה בקודשים, קודם נזכר קרבן האשם, ורק אחריו תשלום החוב למקדש;
 • אך בפרשת המעילה ברכוש הזולת, קודם נזכר שיש להשיב את הגזילה, ורק אחר-כך קרבן האשם.

הפרשה באה ללמדנו, שכאשר יש פשע שהוא גם בין אדם לחברו וגם בין אדם למקום - קודם-כל צריך לתקן את הצד שבין אדם לחברו, על-ידי השבת הגזילה; ורק לאחר מכן לתקן את הצד שבין אדם למקום, על-ידי הבאת קרבן אשם על השבועה.

הסדר הוא מחייב גם על-פי ההלכה: " "המביא גזילו עד שלא הביא אשמו - יצא, הביא אשמו עד שלא הביא גזילו - לא יצא" " ( משנה בבא קמא ט יב , בבלי בבא קמא קי. ) .

ניתן להרחיב את הרעיון לכל פרשת הקרבנות שבתחילת ספר ויקרא (פרקים א-ה): " "ומצינו שפרשה זו, תחילתה ואמצעיתה וסופה אזהרה על הגזל: תחילתה - אדם כי יקריב מכם ; אמצעיתה - והסיר את מראתו בנוצתה , לפי שהעוף ניזון מהגזל; וסופה - שנאמר והשיב את הגזלה" " (כלי יקר) ; האיסור לגזול את רכוש הזולת משולב בכל פרשת הקרבנות, כדי ללמדנו שעבודת ה' יכולה להתקיים רק כשנזהרים ברכוש הזולת. ראו גם: משמעות הקרבנות בפרשת ויקרא / דוד מאור, אתר צורה .

רעיון דומה נזכר גם בספר משלי:

 • (משלי טו ח): "זבח רשעים תועבת ה', ותפלת ישרים רצונו"- קרבן אשם שמקריבים אנשים רשעים, שעדיין לא החזירו את הגזילה, הוא מתועב בעיני ה'; אך תפילה של אנשים ישרים, שכבר יישרו את ההדורים בינם לבין האנשים שפגעו בהם, מתקבלת ברצון ( פירוט )
 • (משלי כא כז): "זבח רשעים תועבה, אף כי בזמה יביאנו"- קרבן אשם שמקריבים אנשים רשעים הוא תועבה, והכהנים צריכים למנוע מהם להקריבו עד שיחזירו את הגזילה; הדבר נכון גם אם הם מביאים אותו לשם מצוה, קל וחומר כאשר הם מביאים אותו לשם מזימה רעה של גאוה ( פירוט ).

פירושים נוספיםעריכה

כי יחטא ואשםעריכה

כאמור, הנושא העיקרי של פרשתנו הוא הכפרה לפני ה'. כדי לזכות במחילה מה', אדם חייב קודם-כל להתוודות על חטאו. לכן, שני המעשים שמטרתם לכפר על הצד שבין אדם למקום - החומש והאשם - באים רק לאחר שהאדם התוודה על חטאו: " "כי יחטא ואשם - כשיכיר בעצמו לשוב בתשובה, ובדעתו להתודות כי חטא ואשם."" ( רש"י ) .

וכך פירשו חז"ל: " "'היכן פקדוני?', אמר לו 'אבד!'. 'משביעך אני!, ואמר 'אמן!, והעדים מעידים אותו שאכלו, משלם קרן. הודה מעצמו, משלם קרן וחמש ואשם" " ( משנה בבא קמא ט ז ) : אם הגזלן נתפס והורשע על-פי עדים, הוא חייב להשיב את הגזילה, אך אינו חייב לשלם חומש ולהביא אשם, כי כל מטרתם של אלה היא לכפר, ואין כפרה בלי וידוי. ראו גם: קנס על דיבור של פשע .

כך נאמר גם בפרשה המקבילה, העוסקת בהשבת גזילה של אדם שנפטר ללא יורשים (במדבר ה ז): "והתודו את חטאתם אשר עשו, והשיב את אשמו בראשו, וחמישתו יסף עליו, ונתן לאשר אשם לו".

והשיבעריכה

חז"ל נחלקו בשאלה, אם המילה "והשיב" מחייבת את הגזלן לעשות פעולה של השבה, או שהוא צריך רק לדאוג לתוצאה - שהכסף יגיע לידי הנגזל. כך למשל: " "הגוזל את אביו ונשבע לו ומת הרי זה משלם קרן וחומש ואשם לבניו או לאחיו ואם אינו רוצה או שאין לו לוה ובעלי חוב באין ונפרעים... אמר רב יוסף: אפילו לארנקי של צדקה. אמר רב פפא: וצריך שיאמר זה גזל אבי... רבי עקיבא אומר: אין לו תקנה עד שיוציא גזילו מתחת ידו" " ( משנה בבא קמא ט ט , תלמוד בבלי בבא קמא קח: ) : למרות שהגזלן ירש שאת אביו כחוק, והרכוש הגזול שייך לו, הוא חייב לבצע פעולת השבה ולהוציא את הגזלה מתחת ידו.

את הגזלה אשר גזלעריכה

גזלן שנתפס צריך לשלם רק את הגזילה עצמה, אך גנב שנתפס צריך לשלם בנוסף לכך גם קנס; להסברים שונים

על הבדל זה ראו תשלומי כפל .

מהכפילות שבפסוק - "הגזילה אשר גזל" - למדו חז"ל, שחובת השבת הגזילה חלה רק כאשר החפץ הגזול עדיין קיים; אם הוא אבד או השתנה באופן משמעותי, הגזלן כבר אינו חייב להחזיר את החפץ עצמו, אלא רק את מחירו; בלשון חז"ל "שינוי קונה": " "שינוי קונה כתיבא ותנינא. כתיבא: והשיב את הגזלה אשר גזל - ... אם כעין שגזל יחזיר, ואם לאו - דמים בעלמא בעי שלומי. תנינא: "הגוזל עצים ועשאן כלים, צמר ועשאן בגדים - משלם כשעת הגזילה". אי נמי: "לא הספיק ליתנו לו עד שצבעו - פטור". אלמא שינוי קונה" " (רבה, בבא קמא סו א ; רב חסדא בשם רבי יונתן, בבא קמא סז א ) .

אך פירוש זה אינו מוסכם על כולם - יש אומרים שמן התורה הגזלן צריך להחזיר את הגזלה גם אם השתנתה, והדין של "שינוי קונה" הוא תקנה של חכמים, שרצו להקל על הגזלן לחזור בתשובה: " "דבר תורה גזילה הנשתנית חוזרת בעיניה, שנאמר והשיב את הגזלה אשר גזל מכל מקום. ואם תאמר: משנתנו?! - משום תקנת השבים" " (רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן, בבא קמא צד ב ; רב חסדא בשם רבי יונתן, בבא קמא סז א ) , " "והשיב את הגזלה - מה תלמוד לומר אשר גזל ? יחזיר כעין שגזל. מכאן אמרו גזל מטבע ונפסל פירות והרקיבו יין והחמיץ תרומה ונטמאת חמץ ועבר עליו הפסח בהמה ונעבדה בה עבירה ושור עד שלא נגמר דינו - אומר לו 'הרי שלך לפניך'" " ( בבא קמא צח ב ) .

לפי זה, המילים "אשר גזל" מתייחסות לא לשינוי בחפץ אלא לשינוי באדם: " "אינו משלם חומש על גזל אביו... מנין? תלמוד לומר אשר גזל ואשר עשק , והוא לא גזל ולא עשק" " ( בבא קמא קד ב )

הפרטים של דינים אלה נמצאים ב מסכת בבא קמא, פרקים ט-י .

וראו גם: השבת הגזילה ותקנת השבים / אנציקלופדיה יהודית דעת .

ב חוקי חמורבי , עונשו של גזלן חמור הרבה יותר: " "כב. כי יגזל איש גזל ונתפש - האיש ההוא מות יומת. ואם לא ימצא הגוזל, ובקש האיש הנגזל כל אשר נאבד ממנו לפני אלהים; העיר וראש הזקנים, אשר על אדמתם ועל גבולותיהם נגזל הגזל, כל אשר יאבד ישלמו לו" ".

ושילם אותו בראשועריכה

משמעות המושג "בראשו" היא "בערכו המלא"; וחז"ל דרשו מכאן, שדין חומש לא מתווסף לדין תשלומי כפל : " "בראשו וחמישיתו ממון המשתלם בראש מוסיף חומש ממון שאין משתלם בראש אין מוסיף חומש" " ( בבא קמא סה ב ) .

וחמישיתיו יוסף עליועריכה

הגזלן צריך להוסיף על סכום הגזילה חמישית מבחוץ, כלומר רבע. למשל, אם גזל חפץ שערכו 8 ש"ח, הוא צריך להחזיר את החפץ עצמו ולשלם עוד 2 ש"ח, כך שהתוספת היא חמישית מהסכום הכללי.

החובה להוסיף חומש נזכרת במקומות נוספים בתורה, והמשותף לכולם הוא השימוש בדברי קודש למטרות חול; ראו חומש = מעשר כפול . מכאן, שהחומש אינו בא לפצות את הזולת, אלא לכפר על הגזלן בפני ה', ואם הגזלן לא חטא לה' (לא נשבע), אינו צריך לשלם חומש.

המילה חמישיתיו ברבים מלמדת, שלפעמים אדם צריך לשלם כמה קנסות על אותה עבירה: " "טען טענת אבד ונשבע והודה, וחזר וטען טענת אבד ונשבע והודה... אמר רבא: וחמישיתו יוסיף עליו - התורה ריבתה חמישיות הרבה לקרן אחת" " ( בבא קמא קח א ) , " "אם כפר בחומש ונשבע והודה, חוזר ומביא חומש על אותו חומש, וכן מוסיף והולך עד שיתמעט הקרן שנשבע עליו פחות משוה פרוטה..." " ( רש"י ) .

לאשר הוא לו יתננועריכה

הביטוי " לאשר הוא לו " מלמד, שהגזלן להחזיר את הגזלה ישירות לידיו של בעליה - לא על-ידי שליח (רש"י) . אמנם, מותר לתת את הגזילה לבית הדין, כי עליהם אפשר לסמוך שיביאו את הגזילה לנגזל.

כמו כן, " "גזל אחד מחמשה ואינו יודע איזה מהן... רבי עקיבא אומר: אומר לא זו דרך מוציאתו מידי עבירה, עד שישלם גזילה לכל אחד [ואחד]... דאמר קרא לאשר הוא לו יתננו ביום אשמתו" " ( בבא קמא קג ב ) .

ויש שלמדו מכאן: " "לאשר הוא לו - אפילו אם כבר מת הנגזל, מי שכיחש בו, אבל המעות מגיע ליורשיו" " (העמק דבר) .

יתננו ביום אשמתועריכה

הביטוי "ביום אשמתו" מלמד, שהשבת הגזילה צריכה להתבצע באופן מיידי - ברגע שהאדם הגיע למסקנה שהוא אשם בגזילה, עוד באותו יום הוא צריך ללכת, למצוא את הנגזל ולהשיב לו את הגזילה: " "לא כמו הקרבן, שאינו מחוייב להביא מייד ששב מחטאו, אלא בבוא הרגל ויעלה לירושלים אז מחוייב להביא כל חובותיו; מה שאין כן הקרן וחומש, יתננו ביום אשמתו, ביום שמכיר כי אשם" " ( העמק דבר )

ואת אשמו יביא לה'עריכה

קרבן אשם הוא קרבן בעל ערך קבוע וגבוה יחסית, והוא בא לכפר על עבירות חמורות יחסית.

ראו:

מאמרים נוספיםעריכה

 • ביאור:בבלי עירובין דף סב
 • ביאור:בבלי יבמות דף מז
 • בבא קמא קיב א
 • בבא קמא קיז ב
 • בבא מציעא מג ב
 • בבא מציעא מח א
 • מכות טז א
 • חולין קמא א
 • תמורה ו א
 • הגזלת וגם ירשת?! / יעקב שפירא : ראה רד"צ הופמן, פירוש לויקרא (ירושלים תשל"ו), עמ' קנד, ד"ה " או מכל אשר ישבע ". 2. משנה, בבא קמא ט, יא. 3. בתלמוד הבבלי מובאת ברייתא המבארת את האמור בפסוק ... ( מטמון )
 • והיה כי יחטא ואשם | פרשת ויקרא | ויקרא | מאמרי שלבי הסולם - עפ"י ... : ובהאמור, יהיה מובן מה שכתוב "מכל חטאת האדם" שהכוונה על השורש של החטאים, הנקרא רצון לקבל, וזהו מה שכתוב " והיה כי יחטא ואשם ", שהפירוש של הכתוב "מכל חטאת האדם" ... ( מטמון )
 • גליונות לעיון בפרשת השבוע : והיה כי יחטא ואשם והשיב את הגזלה... ושלם אותו בראשו וחמשתיו..."; אבל בגוזל הגר לא שמענו, ת"ל: "דבר אל בני ישראל איש או אשה כי יעשו בכל חטאות האדם. ... ( מטמון )
  והיה כי יחטא ואשם והשיב את הגזלה אשר גזל או את העושק אשר עשק או את הפיקדון אשר הפקד איתו או את האבדה אשר מצא. או מכל אלה ישבע אליו לשקר ושילם אותו בראשו ... ( מטמון )
 • פרשת נשא - גזל הגר - גיליונות נחמה ליבוביץ : והיה כי יחטא ואשם והשיב את הגזלה... ושילם אותו בראשו וחמישיתו..." אבל בגוזל הגר לא שמענו, תלמוד לומר: "דבר אל בני ישראל איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם. ... ( מטמון )
 • Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat : ' והיה כי יחטא ואשם והשיב את הגזלה' ואחר כך 'זאת תורת העולה'. אם בקשת להקריב קרבן , לא תגזול לאדם כלום. למה? כי ה' אוהב משפט שונא גזל בעולה. ... ( מטמון )
 • בס"ד : פרק ה' פסוק כג': " והיה כי יחטא ואשם והשיב את הגזלה אשר גזל או את העושק אשר עשק.. .". רש"י: "כשיכיר בעצמו לשוב בתשובה ולדעת ולהתוודות...". ... ( מטמון )
 • טבע האדם ניתן לשינוי : ואילו לגבי הגזלן הדין שונה שנאמר: " והיה כי יחטא ואשם והשיב את הגזלה אשר גזל או את העושק אשר עשק או את הפיקדון אשר הפקד איתו או את האבדה אשר מצא" (ויקרא ה', ... ( מטמון)
 • עולם התנ"ך : שהגנב משלם תשלומי כפל ותשלומי ד' וה', והגזלן כתיב ביה והיה כי יחטא ואשם והשיב את הגזלה וגו' (ויקרא ה'). אמר להן: זה השווה כבוד עבד לכבוד קונו וזה לא השווה ... ( מטמון )
 • Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat : (כג') " והיה כי יחטא ואשם " - החוטא מכיר בעבֵרתו ומתודה עליה. רש"י מדגיש שללא וידוי שבא אחרי החטא לא יהיה קורבן ולא תהיה כפרה. עצם הוידוי אינו בא להשפיל את ... ( מטמון )
 • משפטים : שאלו תלמידיו את רבי יוחנן בן זכאי מפני מה החמירה תורה בגנב יותר מן הגזלן שהגנב משלם תשלומי כפל ותשלומי ד' וה', והגזלן כתיב ביה והיה כי יחטא ואשם והשיב את ... ( מטמון )
 • פרשת צו - קרבן עולה - גיליונות נחמה ליבוביץ : (ויקרא ה' כ"ג) " והיה כי יחטא ואשם והשיב את הגזלה אשר גזל" ואחר כך: "זאת תורת העולה" ג€“ אם ביקשת להקריב קרבן, לא תגזול לאדם כלום. למה? ... ( מטמון )
 • מדרש רבה - עקב : ד"א פסל לך א"ר יצחק כתיב (ויקרא ה) והיה כי יחטא ואשם והשיב את הגזלה אשר גזל או את העושק אשר עשק או את הפקדון אשר הפקד אתו או את האבדה אשר מצא א"ל הקב"ה ... ( מטמון )
 • פרשת נשא : בזה כתיב: והיה כי יחטא ואשם . ובגר כתיב: ואשמה הנפש ההיא. בזה כתיב: ושלם אותו בראשו. ובגר כתיב: והשיב את אשמו בראשו. בזה כתיב: וחמישיתיו יוסף עליו. ... ( מטמון )
 • ארכיון שיעורים - ערוץ מאיר, באהבה ובאמונה > > פרשת צו שבת הגדול ... : ' והיה כי יחטא ואשם והשיב את הגזילה אשר גזל' ואח"כ 'זאת תורת העולה', אם בקשת להקריב קורבן לא תגזול לאדם כלום, למה? 'כי אני ה' אוהב משפט שונא גזל בעולה'. ... ( מטמון )
 • מדרש תנחומא - נח : ... והגזלן כתיב ביה והיה כי יחטא ואשם והשיב את הגזלה וגו' (ויקרא ה'), אמר להן זה השוה כבוד עבד לכבוד קונו וזה לא השוה כבוד עבד לכבוד קונו כביכול עשה עין של ... ( מטמון )
 • ספר ויקרא כדרכו : והיה כי יחטא ואשם והשיב את הגזלה אשר גזל או את העשק אשר עשק או את הפקדון אשר הפקד אתו או את האבדה אשר מצא כד. או מכל אשר ישבע עליו לשקר ... ( מטמון )
 • סדר ישיבת התועדות | שנת 1986 | מאמרי שלבי הסולם - עפ"י סדר ... : ... כי יעקב בחר לו יה · והיה כי יחטא ואשם · החסרון העקרי שעליו להתפלל, מהו · אשה כי תזריע · ענין יראה ושמחה · הקבה וישראל יצאו בגלות · אין עדה פחות מעשרה ... ( מטמון )
 • [:: לא תזיק.] : ... וכחש בעמיתו בפקדון או בתשומת יד או בגזל או עשק את עמיתו: או מצא אבדה וכחש בה ונשבע על שקר על אחת מכל אשר יעשה האדם לחטא בהנה: והיה כי יחטא ואשם והשיב את ... ( מטמון )
 • Kabbalist Rabbi Baruch Ashlag - Sefer Shlavei Hasulam : מאמר כ"ד, תשנ"א. מהו שהאדם שב בתשובה צריך להיות בשמחה. מאמר כ"ה, תשנ"א. והיה כי יחטא ואשם . מאמר כ', תשמ"ו. אשה כי תזריע. מאמר כ"ב תשמ"ו ... ( מטמון )
 • ספריית כתבי מקובלים | לימודים : והיה כי יחטא ואשם · ענין למעלה מהדעת · אשה כי תזריע · ענין יראה ושמחה · ההבדל בין צדקה למתנה ..... והיה כי יחטא ואשם · מהו שהתורה נתנה מתוך החושך בעבודה ... ( מטמון )
 • מדרש רבה - נשא : ... הגר כתיב מכל חטאת האדם בזה כתיב ומעלה מעל בה' ובזה כתיב למעול מעל בה' בזה כתיב והיה כי יחטא ואשם ובגר כתיב ואשמה הנפש ההיא בזה כתיב ושלם אותו בראשו ובגר ... ( מטמון )
 • ספר הזוהר : תאנא, כתיב והיה כי יחטא ואשם , מהו כי יחטא, ולבסוף ואשם, אלא הכי תאנא, .... הדא הוא דכתיב, והיה כי יחטא ואשם וגו', מה כתיב לעילא, או מצא אבדה וכחש בה וגו' ...
 • ויקרא, פרשת ויקרא, תש"ס, ד"ר אברהם גוטליב : 3 יולי 2004 ... ואשם והשיב את הגזלה אשר גזל ... או את הפקדון אשר הפקד אתו או את האבדה אשר מצא. או מכל אשר ישבע עליו לשקר ושלם אתו בראשו וחמשתיו יסף עליו. ... ( מטמון )
 • השבת הגזלה והענשת הגזלן / אלדד יפרח : ואולם לא כן נקטה התורה, שהרי הגנב נקנס בתשלומי כפל ויותר, ועל הגזלן נאמר רק: " והשיב את הגזלה אשר גזל". כיצד אפשר להסביר היפוך יוצרות זה? ... ( מטמון )
 • גזלה, עושק וחמדה : שנאמר ' והשיב את הגזלה אשר גזל' - זו מצוות עשה. ואפילו שרף הגזלה - אינו לוקה שהרי הוא חייב לשלם דמיה. וכל לאו שניתן לתשלומין אין לוקין עליו: ... ( מטמון )
 • Rambam, 3 chapters per day for Shabbos, 26 Nisan, 5767 - April 14 ... : 14 אפריל 2007 ... ה) כל הגוזל חייב להחזיר הגזלה עצמה שנאמר והשיב את הגזלה אשר גזל, ... ב) ודין זה דין תורה הוא שנאמר (ויקרא ה,כג) והשיב את הגזלה אשר גזל, ... ( מטמון )
 • הגזלת וגם ירשת?! / יעקב שפירא : והיה כי יחטא ואשֵׁם והשיב את הגזלה אשר גזל... ושלַּם אותו בראשו וחמִשתיו יוסף עליו1...ואת אשמו יביא לה' איל תמים... וכפר עליו הכהן לפני ה' ונסלח לו ... ( מטמון )
 • תשובה, שינוי התנהגות : כך גם להלכה פוסק הרמב"ם (בהלכות גזלה ואבדה פרק א הלכה ה') כל הגוזל חייב להחזיר הגזלה עצמה שנאמר: " והשיב את הגזלה אשר גזל", ואם אבדה או נשתנית משלם דמיה, ... ( מטמון )
 • השבת גזלה : שנאמר ' והשיב את הגזלה אשר גזל'. מפי השמועה למדו, אם היא כשגזלה - משלם אותה. ואם נשתנית בידו - משלם דמיה. נתייאשו הבעלים ממנה ולא נשתנית - קנה הגזלן כל ... ( מטמון )
 • תנחומא - עקב : אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני הכתבתי בתורתי ואמרתי, והשיב את הגזלה אשר גזל או את הפקדון אשר הפקד אתו (ויקר' ה כג). ואתה הפקדון שהיה אצלך השיב אותו. ... ( מטמון )
 • פרשת לך לך : כידוע, התורה ציוותה על הגזלן: " והשיב את הגזלה אשר גזל" (ויקרא ה', כג). .... כתיבא: ' והשיב את הגזלה אשר גזל' ג€“ מה תלמוד לומר 'אשר גזל'? אם כעין שגזל ג€“ יחזיר, ... ( מטמון )
 • מעט מן האור : שאם גזל חייב להחזיר שנאמר: ' והשיב את הגזלה אשר גזל' " (ויקרא ה', כג). א): " ברם פרשתנו בוחנת להתמקד בעונשו של גנב, שאינו אלא "זן" ל"משפחת" הגזלנים, ... ( מטמון )
 • מורשת - יהדות | תורה | הלכה | שו"ת | פרשת שבוע | שעורים | כשרות : " והשיב את הגזלה אשר גזל" - האם בזה שהשיב את הגזלה בלבד , ניתכפר ונימחל לו כבר החטא של הגזילה אשר גזל? כלפי אדם וכלפי שמיא? גם ללא תשובה וחרטה? ... ( מטמון )
 • ישיבת מעלות : ' והשיב את הגזלה אשר גזל', דיחזיר שכינתא לאתרה, 'או את העשק אשר עשק', דא קודשא בריך הוא דאתפרש מינה... וכל מאן דגזיל או עשק באורייתא, ובמצות עשה ולא תעשה, ... ( מטמון )
 • הספרייה הווירטואלית של מטח - ארץ ישראל ושכנותיה : חוקי חמורבי ... : והשיב את הגזלה אשר גזל, או את העשק אשר עשק... וחמשתו יסף עליו... ואת אשמו יביא לה', איל תמים מן הצאן (ויקרא ה, כא-כה). כה. כי יפתח איש את מקוה מימיו להשקות ... ( מטמון )
 • פרשת בהר - נשך - גיליונות נחמה ליבוביץ : אהדיר ליה רבית דלחיי עמך (ב"ב קי"ב) ג€“ ציוה בהחזרת ריבית קצוצה, כעניין שאמר בגזל " והשיב את הגזלה אשר גזל" (ויקרא ה'). ואונקלוס עשה גר ותושב וחי עמך ג€“ הכל מן ... ( מטמון )
 • מחשבות ומעשים XXXXVI / אלחנן ליב לוינסקי : יש שלום בבחינת " והשיב את הגזלה אשר גזל, או את העושק, אשר עשק, או את הפקדון, אשר הפקד אתו, או את האבדה, אשר מצא, או מכל אשר ישבע עליו לשקר, ג€“ ושלם אותו בראשו ... ( מטמון )
 • מדרש תנחומא / פרשת עקב : אמר לו הקדוש ברוך הוא: אני הכתבתי בתורתי ואמרתי, והשיב את הגזלה אשר גזל או את הפיקדון אשר הפקד אתו (ויקר' ה כג). ואתה הפיקדון שהיה אצלך השיב אותו. ... ( מטמון )
 • מערך אלימות - עדת הצופים התשס"ב : אם אדם גרם נזק לחברו, הוא יכול לשלם, ואם הוא גזל " והשיב את הגזלה אשר גזל" (ויקרא ה, כג). יותר חמור הוא שאדם גורם צער עלבון ועגמת נפש. ... ( מטמון )
 • העבודה בחוקי התורה : ב. שכר העבודה - איסור הלנת שכר (וי' יט, יג ... : והשיב את הגזלה אשר גזל או את העשק אשר עשק" (וי' ה, כא-כג). כנזכר לעיל, הבחנה מקובלת היא, שגוזל הוא המוציא משהו מזולתו בכוח, בעוד שעושק הוא מי שמעכב אצלו ... ( מטמון )
 • דף קשר מספר 852 - לפרשת ויקרא / אבי לוין : התורה אומרת: " והשיב את הגזלה אשר גזל" (ויקרא ה, כג) השאלה המתבקשת היא מדוע יש צורך בכפילות בפסוק? ברמה הטכנית, הגמרא דורשת מהכפילות בפסוק מתי יש צורך בפיצוי ... ( מטמון )
 • פרשת לך לך : במקרה של חפץ שנגזל, עדיין רובצת חובת השבה על החפץ (" והשיב את הגזלה אשר גזל"), ולפיכך הוא עדיין מושפע מהעברה בהווה ונושא את השלכותיה. ... ( מטמון )
 • מכון התורה והארץ : הרמבם בהלג€˜ גזלה ואבדה פא הה) פסק:כל הגוזל חייב להחזיר הגזלה עצמה שנג€˜ והשיב את הגזלה אשר גזל, ואם אבדה או נשתנית משלם דמיה, בין שהודה מפי עצמו בין ... ( מטמון )
 • ב" עדת הצופי התשס מער אלימות : והשיב את הגזלה אשר גזל. " (. ויקרא. ,ה. כג. ). יותר חמור הוא שאד גו. ר צער עלבו ועגמת נפש . פתג ידוע אומר. :. מכה עוברת. ,. מלה נשארת . מלה של עקיצה חודרת ...
 • פרק כ ה : ומדרשו (ב"מ סב, א): אהדר ליה ריבית דליחיי עמך, ציווה בהחזרת ריבית קצוצה, כעניין שאמר בגזל (לעיל ה, כג): והשיב את הגזלה אשר גזל. ... ( מטמון )
 • ב"ה גיליון מס' 61 /פרשת עקב/ י"ח מנחם אב תשס"ז עורכים: נתנאל ... : מצות עשה להשיב גזילה אשר גזל, שנאמר: " והשיב את הגזלה אשר גזל" (ויקרא ה'). סיפורה של מצוה. באחת מנסיעותיו של הבעל שם טוב הקדוש, אמר כרגיל, לאלכסי העגלון ... ( מטמון )
 • ויקישיבה:מיזמים/תורנית/גזל ג€“ ויקישיבה : אין לוקים על לאו זה, לפי שהוא לאו הניתק לעשה, כלומר שיכול הגזלן לתקן את הלאו על ידי קיום מצות עשה, שנאמר (שם ה, כג): " והשיב את הגזלה אשר גזל", ודין הוא, ... ( מטמון )
 • CHABAD in ISRAEL צעירי חב"ד - שיחת השבוע
   : הגזלן מבקש לשוב בתשובה מצווה התורה - " והשיב את הגזלה אשר גזל... וחמישתיו יוסף עליו". עליו להשיב את סכום הגזילה עצמו ולהוסיף חומש (עשרים אחוז), פיצוי על שמנע ... ( מטמון )
 • Yeshiva.org.il - ויקרא פרק ה : ... מצא אבדה וכחש בה ונשבע על שקר על אחת מכל אשר יעשה האדם לחטא בהנה: (כג) והיה כי יחטא ואשם והשיב את הגזלה אשר גזל או את העשק אשר עשק או את הפקדון אשר הפקד ... ( מטמון )
 • עלון הדרכה להוראת פרשת השבוע : והשיב את הגזילה אשר גזל או את העשק אשר עשק... פסוק כד: או מכל אשר ישבע עליו לשקר ושילם אותו... פסוק כה: ואת אשמו יביא לה' איל תמים. בבא-קמא פרק ט משנה יב: ... ( מטמון )
 • 2008 " פברואר 10 : והיה כי יחטא ואש והשיב את הגזלה אשר גזל או את העשק . אשר עשק או את הפקדו אשר הפקד אתו או את האבדה אשר מצא. :. כי יגנב איש שור או שה ... ( מטמון )
 • על החטאים והסליחות | הגות יהודית : תחילה בין אדם לחברו: "והשיב את הגזילה אשר גזל, או את העושק אשר עשק, או את הפיקדון אשר הופקד אתו, או את האבדה אשר מצא. או מכל אשר ישבע עליו לשקר ושלם אותו ... ( מטמון )
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - שבועה ; : נפש כי תחטא ומעלה מעל בה' וכחש בעמיתו בפקדון וגו' והיה כי יחטא ואשם והשיב וגו' את הפקדון אשר הפקד אתו וגו' או מכל אשר אשר ישבע עליו לשקר, ושלם אותו בראשו ... ( מטמון )
 • ספר עשרה מאמרות : והמנין כמו לפקודיהם והצווי כמו פקודי ה' ישרים והמנוי כמו ויפקד המלך פקידים וממנו הפקדון אשר הפקד אתו . והחסרון כמו ויפקד מקום דוד. ועם היות הפקידה הזאת בעצם ... ( מטמון )
 • האם כשזוכים בהגרלה צריך להחזיר את סכום הזכיה למשתתפים? / דרישת השם באמצעות התורה שבכתב

מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-02-09.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:השבת הרכוש הגזול - שלב ראשון בתיקון

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/wyqra/wy-05-2324