הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

ברוב הפסוקים שמתחילים במילה "גם", המילה באה לחבר את הפסוק לפסוקים הקודמים ולומר "בנוסף למה שנזכר בפסוקים הקודמים - יש עוד":

 • (בראשית ז ג): "גם מעוף השמים שבעה שבעה זכר ונקבה לחיות זרע על פני כל הארץ"-  נח צריך לקחת לא רק מהבהמות אלא גם מהעופות.
 • (שמות יב לב): "גם צאנכם גם בקרכם קחו כאשר דברתם ולכו וברכתם גם אתי"- לא רק את נשיכם וילדכם תקחו, אלא גם את הבהמות.
 • (דברים א לז): "גם בי התאנף ה' בגללכם לאמר גם אתה לא תבא שם"- לא רק עליכם כעס ה' (לאחר חטא המרגלים), אלא גם עליי.
 • (דברים כח סא): "גם כל חלי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת יעלם ה' עליך עד השמדך"- לא רק הקללות שכתובות בפסוקים הקודמים יבואו עליכם, אלא גם כל חולי וכל מכה שאינם כתובים.
 • (שופטים ב כא): "גם אני לא אוסיף להוריש איש מפניהם מן הגוים אשר עזב יהושע וימת"- כמו שבני-ישראל הפרו את הברית ועבדו אלילים, גם אני אפר את החלק שלי בברית ולא אוריש מפניהם את הגויים.
 • (שמואל א ב טו): "גם בטרם יקטרון את החלב, ובא נער הכהן ואמר לאיש הזבח תנה בשר לצלות לכהן ולא יקח ממך בשר מבשל כי אם חי"- בנוסף לחטא שנזכר בפסוקים הקודמים (שהכהנים לקחו כל אשר יעלה המזלג), היתה להם עבירה נוספת.
 • (שמואל א יב טז): "גם עתה התיצבו וראו את הדבר הגדול הזה אשר ה' עשה לעיניכם"- בנוסף להוכחות השכליות וההסטוריות שהבאתי לכם בפסוקים הקודמים, כדי להוכיח לכם שאתם חוטאים - אני מתכוון להביא לכם הוכחה ניסית ברגע זה ממש (גשם ביום קציר).
 • (שמואל א יב כג): "גם אנכי, חלילה לי מחטא לה' מחדל להתפלל בעדכם, והוריתי אתכם בדרך הטובה והישרה"- בנוסף לכך שה' לא ייטוש אתכם בעבור שמו הגדול, גם אני אתפלל בעדכם.
 • (שמואל ב ה ב): "גם אתמול גם שלשום בהיות שאול מלך עלינו אתה הייתה מוציא והמבי את ישראל, ויאמר ה' לך אתה תרעה את עמי את ישראל ואתה תהיה לנגיד על ישראל"- בנוסף לסיבה שנזכרה בפסוק הקודם ("עצמך ובשרך אנחנו"), יש שתי סיבות נוספות לכך שאתה ראוי למלוך עלינו.
 • (שמואל ב ח יא): "גם אתם הקדיש המלך דוד לה', עם הכסף והזהב אשר הקדיש מכל הגוים אשר כבש"- ההסבר כתוב בסוף הפסוק
 • (מלכים ב יז יט): "גם יהודה לא שמר את מצות ה' אלהיהם, וילכו בחקות ישראל אשר עשו"- כנ"ל
 • (ישעיהו יד ח): "גם ברושים שמחו לך ארזי לבנון; מאז שכבת לא יעלה הכרת עלינו"- לא רק אנשים שמחו שהלכת, אלא גם עצים
 • (ישעיהו כח כט): "גם זאת מעם ה' צבאות יצאה, הפליא עצה הגדיל תושיה"- הקטע כולו לא ברור, אבל יש בו שני חלקים; בסוף החלק הראשון נאמר "אלהיו יורנו", ובסוף החלק השני נאמר "גם זאת מעם ה' צבאות יצאה".
 • (ישעיהו סו ד): "גם אני אבחר בתעלליהם ומגורתם אביא להם, יען קראתי ואין עונה דברתי ולא שמעו ויעשו הרע בעיני ובאשר לא חפצתי בחרו"- כמו שהם בחרו בדרכים רעות, גם אני אבחר במעשים רעים לעשות להם.
 • (ירמיהו ב טז): "גם בני נף ותחפנס ירעוך קדקד"- בנוסף לכפירים שבזזו את ארצך, גם המצרים מרצצים את קדקדך.
 • (ירמיהו ב לד): "גם בכנפיך נמצאו דם נפשות אביונים נקיים לא במחתרת מצאתים כי על כל אלה"- בנוסף לכל המעשים הרעים שנזכרו בפסוקים הקודמים.
 • (ירמיהו ב לז): "גם מאת זה תצאי וידיך על ראשך כי מאס ה' במבטחיך ולא תצליחי להם"- כמו שהתאכזבת מאשור, כך תתאכזבי גם ממצרים.
 • ירמיהו לג כא: " "גם בריתי תפר את דוד עבדי מהיות לו בן מלך על כסאו ואת הלוים הכהנים משרתי..." "גם זרע יעקוב ודוד עבדי אמאס מקחת מזרעו משלים אל זרע אברהם ישחק ויעקב כי אשוב את שבותם ורחמתים" "" - אם יתבטלו חוקי השמים והארץ, תתבטל גם הברית בין ה' לבין בית דוד.
 • (ירמיהו מו כא): "גם שכריה בקרבה כעגלי מרבק, כי גם המה הפנו נסו יחדיו לא עמדו"- מצרים היא כמו עגלה יפהפיה וחלשה, וגם החיילים השכירים שבאו להגן עליה הם כמו עגלים שמנים ופחדנים.
 • (יחזקאל טז נב): "גם את שאי כלמתך אשר פללת לאחותך בחטאתיך אשר התעבת מהן תצדקנה ממך"- כמו ששומרון אחותך התביישה, גם את (יהודה) שאי כלימתך.
 • (יחזקאל כ כג): "גם אני נשאתי את ידי להם במדבר להפיץ אתם בגוים ולזרות אותם בארצות"- כמו שהם הפרו את הברית, גם אני.
 • (יחזקאל לא יז): "גם הם אתו ירדו שאולה אל חללי חרב וזרעו ישבו בצלו בתוך גוים"- כמו פרעה מלך מצרים שעליו מדברים הפסוקים הקודמים, גם גויים אחרים ירדו שאולה
 • (הושע ו יא): "גם יהודה שת קציר לך בשובי שבות עמי"- כמו בית ישראל שנזכרו בפסוק הקודם, גם בית יהודה.
 • (הושע י ו): "גם אותו לאשור יובל מנחה למלך ירב בשנה אפרים יקח ויבוש ישראל מעצתו"- גם כבודו (של העגל) גלה, וגם הוא עצמו יגלה ויובל לאשור.
 • (יואל א כ): "גם בהמות שדה תערוג אליך כי יבשו אפיקי מים ואש אכלה נאות המדבר"- לא רק אני קורא אליך, גם הבהמות.
 • נחום ג י: " "גם היא לגלה הלכה בשבי גם עלליה ירטשו בראש כל חוצות ועל נכבדיה ידו גורל וכל גדוליה רתקו בזקים" . "גם את תשכרי תהי נעלמה גם את תבקשי מעוז מאויב" " - כוש, מצרים, פוט, לוב, וגם נינוה.
 • (צפניה ב יב): "גם אתם כושים חללי חרבי המה"- כמו כל הגויים שנזכרו בפסוק הקודם.
 • (דברי הימים ב כא יא): "גם הוא עשה במות בהרי יהודה ויזן את ישבי ירושלם וידח את יהודה"- כמו שאדום פשעו (בפסוק הקודם), גם יהורם פשע. או: כמו שבית אחאב (שנזכרו 5 פסוקים קודם) עבדו אלילים, גם יהורם.
 • דברי הימים ב כב ג: " "גם הוא הלך בדרכי בית אחאב כי אמו היתה יועצתו להרשיע" ... "גם בעצתם הלך וילך את יהורם בן אחאב מלך ישראל למלחמה על חזאל מלך ארם" " - כמו אביו יהורם.
 • (דברי הימים ב כט ז): "גם סגרו דלתות האולם ויכבו את הנרות וקטרת לא הקטירו ועלה לא העלו בקדש לאלהי ישראל"- בנוסף לפשעים שנזכרו בפסוק הקודם.
 • (דברי הימים ב ל יב): "גם ביהודה היתה יד האלהים לתת להם לב אחד לעשות מצות המלך והשרים בדבר ה'"- גם אנשים מאשר מנשה וזבולון באו לחג, וגם מיהודה.
 • (דברי הימים ב לו יד): "גם כל שרי הכהנים והעם הרבו למעול מעל ככל תעבות הגוים, ויטמאו את בית ה' אשר הקדיש בירושלם"- בנוסף למלך צדקיהו, גם השרים והכהנים.
 • (תהלים יט יב): "גם עבדך נזהר בהם בשמרם עקב רב"- כמו כל האנשים שחומדים את דברי ה' ("הנחמדים מזהב"), גם אני (ראו מצודת דוד).
 • (תהלים יט יד): "גם מזדים חשך עבדך אל ימשלו בי אז איתם ונקיתי מפשע רב"- הצל אותי משגיאות ומנסתרות, וגם מעבירות בזדון.
 • (תהלים כה ג): "גם כל קויך לא יבשו יבשו הבוגדים ריקם"- בנוסף לכך שאני לא אבוש - אני מבקש שגם כל שאר קוויך לא יבושו.
 • (תהלים מא י): "גם איש שלומי אשר בטחתי בו אוכל לחמי הגדיל עלי עקב"- לא רק האויבים שלי לעגו לי, אלא גם איש שלומי.
 • (תהלים נב ז): "גם אל יתצך לנצח יחתך ויסחך מאהל ושרשך מארץ חיים סלה"- כמו שאתה פגעת באחרים, כך גם ה' יפגע בך (מצודת דוד).
 • (תהלים עא כב): "גם אני אודך בכלי נבל אמתך אלהי אזמרה לך בכנור קדוש ישראל"  - כמו שאתה תרבה גדולתי, גם אני ארבה להודות לך.
 • (תהלים עא כד): "גם לשוני כל היום תהגה צדקתך כי בשו כי חפרו מבקשי רעתי"- בנוסף לשפתיי ונפשי, גם לשוני.
 • (תהלים פג ט): "גם אשור נלוה עמם היו זרוע לבני לוט סלה"- בנוסף לשאר העמים שנזכרו בפסוקים הקודמים, גם אשור.
 • (תהלים פה יג): "גם ה' יתן הטוב וארצנו תתן יבולה"- "מלבד גמול המעשה, יתן גם את הטוב = מה שהבטיח בחסדו" (מצודת דוד)
 • (תהלים קיט כג): "גם ישבו שרים בי נדברו עבדך ישיח בחקיך"  - לא רק שחירפו וביזו אותי באקראי (בפסוק הקודם), אלא גם ישבו דרך קבע לדבר עליי דברים רעים (מצודת דוד).
 • (תהלים קיט כד): "גם עדתיך שעשעי אנשי עצתי"- לא רק שאשיח בחוקיך ברצינות, אלא גם אשתעשע בהם בשעות הפנאי שלי, וגם אתייעץ בהם.
 • (אסתר א ט): "גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים בית המלכות אשר למלך אחשורוש"- בנוסף למשתה של אחשורוש, שנזכר בפסוקים הקודמים.
 • (נחמיה ד טז): "גם בעת ההיא אמרתי לעם איש ונערו ילינו בתוך ירושלם והיו לנו הלילה משמר והיום מלאכה"  - בנוסף לסידורי-הביטחון המתוארים בפסוקים הקודמים.
 • (נחמיה ה יג): "גם חצני נערתי ואמרה 'ככה ינער האלהים את כל האיש אשר לא יקים את הדבר הזה מביתו ומיגיעו וככה יהיה נעור ורק'"- בנוסף לדברי התוכחה שאמרתי לנושים, גם עשיתי מעשה שממחיש אותם.
 • (נחמיה ה יד): "גם מיום אשר צוה אתי להיות פחם בארץ יהודה... לחם הפחה לא אכלתי"- בנוסף למאבקי למען הלווים העניים.
 • נחמיה ו יז: " "גם בימים ההם מרבים חרי יהודה אגרתיהם הולכות על טוביה ואשר לטוביה באות אליהם" ...  "גם טובתיו היו אמרים לפני ודברי היו מוציאים לו אגרות שלח טוביה ליראני" " - בנוסף לצרות האחרות שעשו האויבים לנחמיה (בתחילת הפרק).
 • (נחמיה יג כג): "גם בימים ההם ראיתי את היהודים השיבו נשים אשדודיות עמוניות מואביות"- בנוסף לחילול-השבת שנזכר לפני כן.
 • (משלי א כו): "גם אני באידכם אשחק אלעג בבא פחדכם"- כמו שאתם מתלוצצים, גם אני אצחק כשיבוא עליכם אסון.
 • משלי יח ט: "גם מתרפה במלאכתו, אח הוא לבעל משחית" - בנוסף לנרגן (שנזכר בפסוק הקודם), גם אדם שמתבטל ממלאכתו עוזר להשחתת היחסים בין הבריות ( פירוט )
 • (משלי כד כג): "גם אלה לחכמים: הכר פנים במשפט בל טוב"- בנוסף למשלים שנזכרו עד עכשיו, גם המשלים שבאים בהמשך הם של חכמים אחרים (ראו משלי שלמה ומשלי חכמים אחרים ).
 • (משלי כה א): "גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה"- בנוסף למשלים שנזכרו קודם, גם המשלים שבאים בהמשך הם של שלמה.

יש מספר קטן של יוצאים-מן-הכלל, שבהם המילה "גם" היא במשמעות "אפילו":

 • (שמואל א יז לו): "גם את הארי גם הדוב הכה עבדך, והיה הפלשתי הערל הזה כאחד מהם כי חרף מערכת אלהים חיים".
 • (ישעיהו מח ח): "גם לא שמעת גם לא ידעת גם מאז לא פתחה אזנך כי ידעתי בגוד תבגוד ופשע מבטן קרא לך"
 • (ירמיהו ח ז): "גם חסידה בשמים ידעה מועדיה, ותר וסוס ועגור שמרו את עת באנה; ועמי לא ידעו את משפט ה'"
 • (צפניה א יח): "גם כספם גם זהבם לא יוכל להצילם ביום עברת ידוד ובאש קנאתו תאכל כל הארץ כי כלה אך נבהלה יעשה את כל ישבי הארץ"
 • (תהלים כג ד): "גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי שבטך ומשענתך המה ינחמני"
 • (תהלים קלט י): "גם שם ידך תנחני ותאחזני ימינך"
 • (תהלים קלט יב): "גם חשך לא יחשיך ממך ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה"
 • (משלי יד כ): "גם לרעהו ישנא רש, ואהבי עשיר רבים"
 • (איכה ד ג): "גם תנין חלצו שד היניקו גוריהן בת עמי לאכזר כי ענים במדבר"

ויש פסוקים שיכולים להתאים לשני הפירושים:

 • (תהלים פד ד): "גם צפור מצאה בית ודרור קן לה אשר שתה אפרחיה את מזבחותיך ה' צבאות מלכי ואלהי"- 1 לא רק אני מתאווה להיות במקדש, גם הציפורים;  2 אפילו הציפור האוהבת לנדוד והדרור האוהב חופש החליטו להשתכן ליד המזבח ( פירוט ).
 • משלי יז כו: "גם ענוש לצדיק לא טוב, להכות נדיבים על ישר" - 1 לא רק שהוא מכעיס את הוריו כמו שנזכר בפסוק הקודם, אלא גם מעניש את הצדיקים;  2 גם לוותר לרשע בגלל שהוא במעמד גבוה זה לא טוב, וגם להחמיר יותר מדי עם צדיק שנמצא במעמד גבוה זה לא טוב ( פירוט ).
 • משלי יז כח: "גם אויל מחריש חכם יחשב, אטם שפתיו נבון" - 1 בנוסף לשתקנים שנזכרו בפסוק הקודם, גם אויל יכול להרויח משתיקה;  2 אפילו אויל, שבדרך-כלל מזלזלים בו, יכול להיחשב לחכם אם ישתוק. ( פירוט )
 • משלי יט ב: "גם בלא דעת נפש לא טוב, ואץ ברגלים חוטא" - 1 בנוסף ל"עיקש שפתיו" שנזכר בפסוק הקודם, גם אדם שאינו נמצא בקשר קרוב עם אף אחד גם הוא עלול להיות לא טוב, כי אין מי שימתח עליו ביקורת אם הוא טועה;  2 אפילו אדם שחוטא בבלי דעת וכוונה, גם הוא לא טוב ( פירוט ).
 • (משלי יד יג): "גם בשחוק יכאב לב, ואחריתה שמחה תוגה"- 1 בנוסף לפסוק הקודם, שאמר "יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מוות", גם כשהאדם צוחק ונהנה מדרכו - הוא עלול להגיע לכאב לב ולמוות;   2. אפילו כשאדם נראה צוחק, ייתכן שליבו כואב ועצוב ( פירוט ).

פסוקים נוספים עריכה

(לא את כולם הבנתי):

 • (ישעיהו מג יג): "גם מיום אני הוא, ואין מידי מציל אפעל ומי ישיבנה"
 • (ירמיהו נא מט): "גם בבל לנפל חללי ישראל, גם לבבל נפלו חללי כל הארץ"
 • (הושע ח י): "גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם ויחלו מעט ממשא מלך שרים"
 • (זכריה ט יא): "גם את בדם בריתך שלחתי אסיריך מבור אין מים בו"
 • (תהלים מט ג): "גם בני אדם גם בני איש, יחד עשיר ואביון"
 • (איוב ז יא): "גם אני לא אחשך פי אדברה בצר רוחי אשיחה במר נפשי"
 • (איוב יב ג): "גם לי לבב כמוכם לא נפל אנכי מכם ואת מי אין כמו אלה"
 • (איוב יג טז): "גם הוא לי לישועה כי לא לפניו חנף יבוא"
 • (איוב טו י): "גם שב גם ישיש בנו כביר מאביך ימים"
 • (איוב טז ד): "גם אנכי ככם אדברה לו יש נפשכם תחת נפשי אחבירה עליכם במלים ואניעה עליכם במו ראשי"
 • (איוב טז יט): "גם עתה הנה בשמים עדי ושהדי במרומים"
 • (איוב יח ה): "גם אור רשעים ידעך ולא יגה שביב אשו"
 • (איוב יט יח): "גם עוילים מאסו בי אקומה וידברו בי"
 • (איוב כג ב): "גם היום מרי שחי ידי כבדה על אנחתי"
 • (איוב ל ב): "גם כח ידיהם למה לי עלימו אבד כלח"
 • (איוב לא כח): "גם הוא עון פלילי כי כחשתי לאל ממעל"
 • (משלי כ יא): "גם במעלליו יתנכר נער, אם זך ואם ישר פעלו"
 • (קהלת ד יא): "גם אם ישכבו שנים וחם להם ולאחד איך יחם"
 • (קהלת ה טז): "גם כל ימיו בחשך יאכל וכעס הרבה וחליו וקצף"
 • (קהלת ה יח): "גם כל האדם אשר נתן לו האלהים עשר ונכסים והשליטו לאכל ממנו ולשאת את חלקו ולשמח בעמלו זה מתת אלהים היא"
 • (קהלת ו ה): "גם שמש לא ראה ולא ידע נחת לזה מזה"
 • (קהלת ז כא): "גם לכל הדברים אשר ידברו אל תתן לבך אשר לא תשמע את עבדך מקללך"
 • (קהלת ט ו): "גם אהבתם גם שנאתם גם קנאתם כבר אבדה וחלק אין להם עוד לעולם בכל אשר נעשה תחת השמש"
 • (קהלת ט יג): "גם זה ראיתי חכמה תחת השמש וגדולה היא אלי"( פירוט )
 • (קהלת י כ): "גם במדעך מלך אל תקלל ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל הכנפים יגיד דבר"
 • (קהלת יב ה): "גם מגבה יראו וחתחתים בדרך וינאץ השקד ויסתבל החגב ותפר האביונה כי הלך האדם אל בית עולמו וסבבו בשוק הספדים"
 • (איכה ג ח): "גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי"

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2005-11-08.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/gm1