אלון בכות (אייבשיץ) על איכה א טז

<< | אלון בכות על איכהפרק א' • פסוק ט"ז | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


על אלה אני בוכיה. היינו חורבן בית ראשון שהי' בשביל העגל שישראל אמרו אלה אלהיך ישראל וז"ש על אלה אני בוכיה וכן דרשו חז"ל גם אלה תשכחנה. ובחורבן בית שני היה לסיבת על שלא שמעו לקול ב"ד הגדול והסנהדרין נקראים עיני העדה וז"ש עיני עיני ירדה מים. כי רחק ממני מנחם משיב נפשי. ר"ל כי אף שהיתה פקידה בימי עזרא לא שרתה השכינה וז"ש רחק ממנו מנחם שלא חזרה השכינה למקומה. והטעם אמרו חז"ל ראוי היה לעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם נס בימי יהושע אלא שגרם החטא והולידו בנים זרים ע"י נשים נכריות וז"ש היו בני שוממים ר"ל בנים זרים כי גבר אויב שנתדבק בישראל ונשאו נשים נכריות ולכך לא שרתה שכינה ורחק ממני מנחם וק"ל: גם ידוע דבזמן הגאולה אם יהיה תשיבה שלימה כראוי יהיה תחיית המתים תיכף. אבל אם יהיה התשובה ע"י מלך כהמן אז אין בין עוה"ז לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות. וז"ש רחק ממני מנחם משיב נפשי היינו תחיית המתים כי לא יהיה הבדל בין עוה"ז לימות המשיח וכנ"ל והטעם היו בני שוממים לא יעשו תשובה עד כי גבר אויב שיעמוד להם מלך כהמן וא"כ לא תהיה הגאולה על בוריו וכנ"ל וק"ל: