פתיחת התפריט הראשי

(משלי יד טז): "חכם", (משלי יד יז): "קצר" - שניים דבקים. כלומר:

  • [חכם] ירא מה' וסר מרע,
  • וכסיל יתעבר ויכעוס עם אחרים, ובוטח שיחיה.
  • ומי שהוא קצר אפיים, שיתעבר בכל עת, [יעשה] מעשה איוולת,
  • ואיש מזימות - מחשבות רעות - הוא יישנא, שישנאהו ה'.

-