אבן עזרא על משלי טו ז

(משלי טו ז): "יזרו דעת" - שילמדוהו לפתאים.

"ולב כסילים לא כן" - ילמד כאשר החכמים יזרו, או לא כן ידע לזרות דעת; והוא הנכון.