אבן עזרא על משלי טו כד

(משלי טו כד): "ארח חיים" - שהוא "למעלה למשכיל", כלומר המשכיל יתעסק לעשות רצון יוצרו, אולי ילך בארח החיים שהיא למעלה, והם חיי הנפש המתאוה לשוב אל האלהים, למען שתסור מן השאול שהוא למטה.