אבן עזרא על בראשית כ


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

אל שרה אשתו — כמו "על"; וכן: "אל הנער הזה" (שמואל א א כז). ובא המלאך בחלום אל אבימלך, בעבור כבוד אברהם. ופה כתוב לקיחה, וכן עם פרעה. רק על פרעה הביא נגעים גדולים ועל ביתו, ונגעי אבימלך וביתו לא היו כן, כי צדיק היה מפרעה:

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

וטעם הגוי גם צדיק תהרוג — בעד נפשו וביתו וממלכתו, וכן כתוב. ואל תשמע אל דברי חולם החלום המחליף מלה במלה, שפירש "הגוי" – איש. ובמלת "לעם נכרי" (מ"ג שמות כא ח) אאריך מעט:

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

לנגוע ולגעת, כמו "לנטוע" (ישעיהו נא טז) ו"לטעת" (קהלת ג ב). וכולם הם שמות פועל:

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מה עשית לנובפתח קטן סגול תחת "מה", בעבור אות הגרון הבא אחריו, וכן המשפט:

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

אחותי בת אבי — יש אומרים שהוא כמו "אלהי אבי אברהם" (מ"ג בראשית לב י). והנכון בעיני, שדחה אבימלך בדברים כפי צורך השעה. ובפסוק "אנכי עשו בכורך" (מ"ג בראשית כז יט) אביא חברים:

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

התעו אותי אלהים — לשון קדש. והטעם, שהוא נוסע ממקום למקום ולא ידע אנה ילך, וכן: "והנה תועה בשדה" (בראשית לז טו); ואין זו התעייה בלב. גם כן כתוב: "למה תתענו ה'" (ישעיהו סג יז). אמרי לי — בשבילי; וכן: "ואמר פרעה לבני ישראל" (שמות יד ג):

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

הנה הוא לך כסות עינים — יש אומרים כי הוא רמז על כהות עיני בנה. וזה דרך דרש. והישר בעיני, שיהיה כסות עינים מושך עצמו ואחר עמו, כמו "אל בקצפך תוכיחני" (תהלים לח ב) ורבים אחרים. והנה הוא לך כמו מכסה עינים בעבור אברהם שהוא בעלך, והטעם, שלא ישא איש את עיניו אליך; גם הוא כסות עינים לכל אשר אתך מהשפחות, שהם נשי עבדיו.

ויהיה וי"ו ונוכחת כפ"א רפה בלשון ישמעאל, ובמקרא אלפים כמוהו, כמו "ביום השלישי וישא אברהם את עיניו" (בראשית כב ד). וטעם ונוכחת, דברי משה[1] שלא אמרה עוד שרה על אברהם "אחי הוא". והנה פירוש ואת כל, ועם כל זה נתוכחת שרה.

ויש אומרים, כי הנה הוא לך, על הכסף, לקנות מלבוש, ומלת נתתי מושכת עצמה ואחרת עמה, וכן הוא: "הנה נתתי אלף כסף לאחיך לקנות לך בו מכסה", כמו כסות שיהיה תאוה לעינים, "ונתתי לכל אשר אתך", ואת כל אשר נתתי לאברהם, צאן ובקר ועבדים ושפחות.

ויותר נכון להיות פירושו כאשר אמרתי, כי אברהם הוא כסות עינים לך ולעבדים אשר אתך שהיו לך, גם אשר נתתים גם אני.

ואת כל — ועם כל בני אדם הוא לך כסות עינים.

ונוכחת — דברי משה, ויעמוד טעם הוי"ו במקומו. והגאון אמר שהוא מן "נכח", ואין דבר נכוחים:

הערות

  1. ^ נראה שנכפלו תיבות "דברי משה" מלמטה בטעות הדומות. ויקיעורך.

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

וילדו — שב אל אשת אבימלך ואמהותיו, לא אל אבימלך. וכן: "וישם דמי מלחמה בשלום" (מלכים א ב ה); "בעמוד ענן ידבר אליהם" (תהלים צט ז); "אלה בני עדה" (בראשית לו יב); "אשר עבדתי אותך בהן" (בראשית ל כו); "אבי אברהם ואבי נחור ויעבדו" (יהושע כד ב). הלא תראה שהוא מפורש בפסוק השני: "כי עצר עצר ה' בעד כל רחם לבית אבימלך" (בראשית כ יח) ולא הזכיר אבימלך. והארכתי כל כך, בעבור מפרשים שהיו אומרים שהיה עצור לצאת לחוץ. ומלת "כל רחם" טענה עליהם.

ומלת וילדו לנשים, כמו "ויחמו הצאן" (בראשית ל לט):