א וקריבו יומי דוד לממת ופקיד ית שלמה בריה למימר:

ב אנא אזיל באוחר כל ארעא ותתקיף ותהא לגבר דחיל חטאין:

ג ותטר ית מטרת מימרא דיי אלהך למהך באורחן דתקנן קדמוהי למטר קימוהי פקודוהי ודינוהי וסהדותיה כמא דכתיב באוריתא דמשה בדיל דתצלח ית כל דתעביד וית כל אתר דתתפני לתמן:

ד בדיל די יקים יי ית פתגמוהי די מליל עלי למימר אם יטרון בנך ית ארחיהון למהך קדמי בקשוט בכל לבהון ובכל נפישהון למימר לא יפסוק לך גבר מעל כורסי מלכותא דישראל:

ה ואף את ידעת ית דעבד לי יואב בר צרויה דעבד לתרין רבני חילותא דישראל לאבנר בר נר ולעמשא בר יתר דקטלינון בערמותיה ודמי די יתחשב ליה דמיהון עלוהי כדם תבירי קרבא ויתיב להון ככמנת שלמא ואשד דמהון באספניקי די בחרציה ודש בטלריתא די ברגלוהי:

ו ותעביד כחוכמתך ולא תחית שיבתיה בשלמא לשאול:

ז ולבני ברזילי גלעדאה תעביד טיבו ויהון באוכלי פתורך ארי אינון ספיקו צרכי במערקי מן קדם אבשלום אחוך:

ח והא עמך שמעי בר גרא בר משבט בנימין מעולימת והוא לוטני לוטן מרירן ביומא דאזלית למחנים והוא נחת לקדמותי לירדנא וקימית ליה במימרא דיי למימר דלא אקטתינך בחרבא:

ט וכען לא תזכיניה ארי גבר חכים את ותידע ית דתעביד ליה ותחית שיבתיה בקטלא לשאול:

י ושכיב דוד עם אבהתוהי ואתקבר בקרתא דדוד:

יא ויומיא די מלך דוד על ישראל ארבעין שנין בחברון מלך שבע שנין ובירושלם מלך תלתין ותלת שנין:

יב ושלמה יתיב על כורסי מלכותא דדוד אבוהי ואתקינת מלכותיה לחדא:

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.