תרגום יונתן/ישעיהו/יח

א וי ארעא דתן לה בספינן מארעא רחיקא וקלעיהון פריסן כנשרא דטאיס בכנפוהי דמעבר לנהרי הודו:

ב דמשלח בימא אזגדין ובדגוגין על אפי מיא אזילו אזגדין קלילין לות עמא אניסא ובזיזא לות עמא דתקיף מבכין ולהלא עמא אניסא ובזיזא דבזו עממיא ארעיה:

ג כל דיתבין בתבל ודשרן בארעא כמזקף אתא על טוריא תחזון אתא וכמתקע שופרא תשמעון פורקן:

ד ארי כדנן אמר יי לי אניח לעמי ישראל ואשקיט להון אתרעי ממדור קודשי לאוטבא להון ברכן ונחמן איתי להון בפריע כשחין פציח על שמש כענן טל בשחין חצר:

ה ארי עד לא ימטי זמן חצדא אלנא לאפרחא ובסרא מנה סמדר ויקטול שלטוני עממיא בחרבא וית תקיפיהון יעדי ויעבר:

ו ישתבקון כחדא לעופא דטוריא ולבעירא דארעא בקיטא יהי שרי עלוהי כל עופא דשמיא וכל בעירא דארעא עלוהי יעברון סתוא:

ז בעדנא ההיא ייתניה בתוקרבתא לקדם יי צבאות לעמא אניסא ובזיזא ולות עמא דיתקף מבכן ולהלא עמא אניסא ובזיזא דבזו עממיא ארעיה לאתרא דאתקרי שמא דיי צבאות דשכנתה בטורא דציון: