משנה תרומות ז דפוסים

<< | משנה תרומות ז דפוסים | >>

משנה א עריכה

האוכל תרומה מזיד, משלם את הקרן ואינו משלם את החומש.

התשלומין חולין, אם רצה הכהן למחול, מוחל.

משנה ב עריכה

בת כהן שנישאת לישראל ואחר כך אכלה תרומה, משלמת את הקרן ואינה משלמת את החומש.

ומיתתה בשריפה.

נישאת לאחד מכל הפסולין, משלמת קרן וחומש, ומיתתה בחנק, דברי רבי מאיר.

וחכמים אומרים, זו וזו משלמות את הקרן ואינן משלמות את החומש, ומיתתן בשריפה.

משנה ג עריכה

המאכיל את בניו קטנים, ואת עבדיו בין גדולים בין קטנים, האוכל תרומת חוצה לארץ, והאוכל פחות מכזית תרומה, משלם את הקרן, ואינו משלם את החומש.

והתשלומין חולין. אם רצה הכהן למחול, מוחל.

משנה ד עריכה

זה הכלל: כל המשלם קרן וחומש, התשלומין תרומה, אם רצה הכהן למחול, אינו מוחל.

וכל המשלם את הקרן ואינו משלם את החומש, התשלומין חולין, אם רצה הכהן למחול, מוחל.

משנה ה עריכה

שתי קופות, אחת של תרומה ואחת של חולין, שנפלה סאה תרומה לתוך אחת מהן ואין ידוע לאיזו מהן נפלה, הרי אני אומר, לתוך של תרומה נפלה.

אין ידוע איזו היא של תרומה ואיזו היא של חולין, אכל אחת מהן, פטור, והשניה, נוהג בה כתרומה, וחייבת בחלה, דברי רבי מאיר.

רבי יוסי פוטר.

אכל אחר את השניה, פטור.

אכל אחד את שתיהן, משלם כקטנה שבשתיהן.

משנה ו עריכה

נפלה אחת מהן לתוך החולין, אינה מדמעתן, והשניה, נוהג בה כתרומה, וחייבת בחלה, דברי רבי מאיר.

ורבי יוסי פוטר.

נפלה שניה למקום אחר, אינה מדמעתן.

נפלו שתיהן למקום אחד, מדמעות כקטנה שבשתיהן.

משנה ז עריכה

זרע את אחת מהן, פטור, והשניה, נוהג בה כתרומה, וחייבת בחלה, דברי רבי מאיר.

ורבי יוסי פוטר.

זרע אחר את השניה, פטור.

זרע אחד את שתיהן, בדבר שזרעו כלה, מותר.

ובדבר שאין זרעו כלה, אסור.

<< | משנה תרומות ז דפוסים | >>