פתיחת התפריט הראשי

תוספתא (לקריאה נוחה)/פסחים

מסכת פסח ראשוןעריכה

המאירי, בהקדמתו לספרו "בית-הבחירה", כתב וזה לשונו:
"ואחר הגאונים, חידשו האחרונים
[כוונתו לגאונים אחרונים, שהרי בפתיחתו למסכת פסחים כתב שהגאונים חלקו את מסכת פסחים לשני חלקים]
עוד בזה לחלק מסכת פסחים לשני חלקים. הראשון קראוהו- "פסח ראשון" והשני ייקרא לו- "פסח שני".
והעתיקו פרק "ערבי פסחים" [פרק י׳] מסוף המסכתא וכללוהו עם החלק הראשון, בסופו,
ר״ל [=רוצה לומר, שכל הפרקים יחד נקראו:]- מסכת פסח ראשון". מתוך ספר המכתם – דוד ב״ר לוי מנרבונה.

חלוקת הפרקים היא ע"פ מהדורת צוקרמנדלעריכה

עיוניםעריכה