תוספתא נדרים פרק ב הלכה א

הלכה קודמתתוספתאסדר נשיםתוספתא נדריםמשנה נדריםהלכה הבאה

תוספתאעריכה

רבי אליעזר בן יעקב אומר: [1]הרוצה להדיר[2] את חבירו שיאכל אצלו, והלה נדר שלא יאכל אצלו, אף על פי ששניהם נודרין זה נגד[3] זה, הרי אלו נדרי זירוזין.

שינויי נוסחאותעריכה

  1. ^ כת"י ערפורט: אף
  2. ^ כת"י ערפורט:לדור
  3. ^ כת"י ערפורט: כנגד, וכן הגיה הגר"א.

ראו גם:עריכה