תוספתא נדרים פרק א הלכה ח

הלכה קודמתתוספתאסדר נשיםתוספתא נדריםמשנה נדריםהלכה הבאה

תוספתאעריכה

הנודר מן התורה, הרי זה מותר.
מן הכתוב בתורה, הרי זה אסור.
מן התורה ומן הכתוב בה, אסור.

שינויי נוסחאותעריכה

הגר"א מגיה ע"פ נדרים יד ב:

הנודר בתורה, לא אמר כלום.
במה שכתוב בה, אסור.
בתורה ובמה שכתוב בה, אסור.

ראו גם:עריכה