תולדות תנאים ואמוראים/ב/רב ביבירב ביביעריכה

היה תלמידו דרב נחמן כב"מ כג: שבעי מר"נ, וב"ב לו: הקשה לר"ג, ובחגיגה כב:, יבמות יב: תני קמיה דר"נ, וברכות ו: א"ל רב ביבי לר"נ בר יצחק צ"ל לר"נ או שצ"ל בר יעקב.

וכן מצינו רב ביבי אמר רב יהודה כעירובין כג:.

והיה חבירו ושושבינו דרב יוסף כקידושין פא. שפ"א איקלע לבי רב יוסף בתר דכריך ריפתא א"ל שקולי דרגא מתותי ביבי - שרב ביבי שישבינתיה הואי, ובמגילה יח: אמר רב יוסף נקוט דרב ביבי בידך, וחולק שם עם רב כהנא (תלמידו דרב) בדברי רב ושמואל, וביעורובין עה: אמר רב יוסף תני רבי - אמר להו רב ביבי לא תציתו ליה אנא אמריתא ניהלה ומשמיה דרב אדא בר אהבה וכו', וביקידושין עו: שאושפזיכניה דרב אדא בר אהבה ורב ביבי קמנצי אודות איזה התמנות העיר אתו לקמיה דרב יוסף - ורב יוסף רצה לפסול את האושפזיכנא דרב אדא ב"א יען שהיה גר, אך ע"י רב אדא ב"א פסק רב יוסף ואמר, רב ביבי דגברא רבה הוא ליעיין במילי דשמיא וכו'.

ובשבת פ: מצינו שהיה לו בת, טפלה אבד אבר שקל בה ד' מאה זוזי - אר"נ רב ביבי דשתי שיכדא בעיין בנתיה טפלא, ור"פ היה כמו תלמידו כנדה כז. יתיב ר"פ אחורי דרב ביבי קמיה דרב המנונא (תלמיד חבר דרב חסדא) - אחיכו עליה - אר"פ אפילו כי הא מלתא לימא אינש ולא נשתוק קמיה רביה. (ואין זה רבי ביבי הנזכר בירושלמי תלמידו דר' יוחנן ואשר נקרא בבבלי גם בשם סתם רב ביבי).

ויצחק ריש גלותא היה בר אחתיה דרב ביבי כיבמות קטו:.