הגהות רבי עקיבא איגר/יורה דעה/סימן שעג

סימן שעגעריכה

(סימן שע"ג סעיף ד') אשתו נשואה. היינו חופה ואם מסרה לשלוחי הבעל דעת רש"י והרא"ה והר"ן (פ"ד דכתובות) דאין מיטמא לה דלא מקרי נשואה ודעת תוספות והר"ן (נדרים) דמיטמא לה ולענין אחותו הוא בהיפוך ובמגיני שלמה (כתובות) כתב לדעת רש"י דשניהם אין מיטמאין לה ע"ש ואם היה חופת נדה ומתה עי' אה"ע (סי' ס"א):

(ש"ע ס"ח) ולא לספק. הוא אינו מיטמא להם והם אין מיטמאין לו כך הוא במתני' וכדאיתא להדיא בש"ע אה"ע (סי' ג' ס"ט) וזהו דלא כשו"ת בית יעקב (סי' ק"ל) ואם הוא ספק בן ט' לראשון כהן או בן ז' לשני ישראל ומת רבו י"ל דרשאי לטמא לו עי' בהרא"ש (הלכות טומאה) שהביא ירושלמי דהוא איבעיא דלא אפשטא אם תלמיד יכול ליטמא לרבו וכתב הרא"ש כיון דלא אפשיטא עבדי' לחומרא וא"כ י"ל דהוי ס"ס ספק שהוא ישראל ואת"ל כהן שמא מותר תלמיד כהן ליטמא לרבו: