פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

אין קוברין את המת אלא בטלית שיש בו ציצית.

הגה: וי"א דאין צריך ציצית (טור בשם י"א). ונהגו לקברו בציצית אך שפוסלין תחלה הציצית או כורכין אחד מן הכנפות.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ב) אך שפוסלין כו'. והב"ח כתב דאין לפסלן אלא יש לקשרן זה עם זה או לכסותם תוך הכנפות ע"ש:באר היטב

(א) שפוסלין: והב"ח כתב דאין לפוסלן אלא יש לקושרן זה עם זה או לכסותם תחת הכנפות וכתב הט"ז כשנפטר רבינו גרשום אמר ציצית חוץ ונחלקו בפירוש דבריו י"א דרצונו לומר יסירו הציצית מהטלית ויש אומרים דה"ק שישימו אותן חוץ לארון עכ"ל.▲ חזור לראש