ט"ז על יורה דעה שנא


סעיף בעריכה

וי"א שא"צ ציצית. כשנפטר רבינו גרשון אמר ציצית חוץ ונחלקו בפירוש דבריו יש אומרים דרצונו לומר יסירו הציצית מהטלית ויש אומרים דהכי קאמר שישימו אותן חוץ לארון: