פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

תכריכי המת מותר לעשותן מכלאים.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) מכלאים. כדלעיל סי' ש"א סעיף ז':באר היטב

▲ חזור לראש