פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

תכריכי המת מותר לעשותן מכלאים.

סעיף בעריכה

אין קוברין את המת אלא בטלית שיש בו ציצית.

הגה: וי"א דאין צריך ציצית (טור בשם י"א). ונהגו לקברו בציצית אך שפוסלין תחלה הציצית או כורכין אחד מן הכנפות.