שולחן ערוך יורה דעה שמט ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

נויי המת המחוברים בגופו כגון פאה נכרית וכיוצא בה אסורים כמו המת עצמו (ודוקא כשהם קשורים בשערות גופן אבל אינן קשורים -- מותר) (כך משמע מפרש"י פ"ק דערכין) ולכן מותר ליטול טבעות שבידם של מתים וכיוצא בזה.

במה דברים אמורים? בסתם. אבל אם צוה שיתנו נוי גופו המחוברים בו לבנו או לבתו או לצורך דבר אחר -- מותרים. אבל שערו ממש אפילו אם צוה עליו -- אסור בהנאה.

הגה: אשה שיוצאת ליהרג -- נהנין בשערה, אף על פי שנגמר דינה אין שערותיה נאסרים עד שתקטל (טור)

מפרשים

 

ש"ך - שפתי כהן

(ג) ודוקא כשהם קשורים כו'. והב"ח פסק דאפי' קלועים בתוכם ואינם קשורים אסורים אלא כשאינן קשורין בה כלל דהיינו דתלי בסיכתא מותרים ע"ש: 

באר היטב

(א) קשורים: והב"ח פסק דאפי' קלועים בתוכם ואינם קשורים אסורים אלא כשאינן קשורים בה כלל דהיינו דתלי בסיכתא מותרים.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש