שולחן ערוך יורה דעה שמט א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

מת -- בין עובד כוכבים בין ישראל -- תכריכיו אסורים בהנאה. ודוקא שהזמינם לצרכו ונתנם עליו. אבל בהזמנה לבד -- אפילו עשאם לצרכו לאחר שמת -- לא נאסרו, דהזמנה לאו מלתא. וכן אם נתנם עליו ולא הזמינם לכך בתחלה עדיין לא נאסרו.

מפרשים

 

ש"ך - שפתי כהן

(א) אסורים בהנאה. דכתיב ותקבר שם מרים וילפינן שם שם מעגלה ערופה מה עגלה ערופה אסורה בהנאה אף מת וכל תכריכיו אסורים בהנאה:

(ב) דהזמנה לאו מלתא היא כו'. עיין בא"ח ס"ס מ"ב:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש