הגהות רבי עקיבא איגר/יורה דעה/סימן שמט

סימן שמטעריכה

(סימן שמ"ט סעיף א') אסורים בהנאה. אף שלא כדרך הנאתן ולצורך חולה ת' ג"ו (ח"א חיו"ד כלל א' סימן ד'):