שולחן ערוך יורה דעה שיא א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

החשוד למכור בכור לשם חולין -- אין קונים ממנו בשר צבאים שדומה לבשר עגלים, ואין לוקחים ממנו עורות שאינם עבודים אפילו של נקבה שמא יחתוך זכרותו ויאמר של נקבה הוא, ואין לוקחין ממנו צמר אפי' מלובן. אבל לוקחין ממנו צמר טווי ולבדים ועורות עבודים.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) בשר צבאים שדומה לבשר עגלים. ויש לחוש שמא מוכר בשר בכור של עגלים:

(ב) אבל לוקחים ממנו כו'. מפני שאינו עושה מלאכות אלו בשל בכור שהוא מפחד לשהות אצלו שמא ישמעו הדיינים ויקנסוהו כפי רשעו והוא מקפיד מלהפסיד טרחו:


ט"ז

שדומה לבשר עגלים. וחיישינן שימכור בשר עגל בכור תם ויאמר של צבי הוא:

צמר טווי. דטירחא גדולה יש בזה והוא לא טרח נפשיה דחושש שיוודע הדבר לחכמים ויפסידו ממנו וכל שכן אם הוא אריג שיש טירחא יותר וזהו הטעם בעורות עבודים שאינו מטריח לעבוד עור בכור תם:

באר היטב

(א) שדומה:    ויש לחוש שימכור בשר עגל בכור תם ויאמר של צבי הוא.

(ב) טווי:    וכ"ש אם הוא אריג שיש טירחא יותר וזהו הטעם בעורות עבודים שאינו מטריח לעבוד עור בכור תם. ט"ז.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש