שולחן ערוך יורה דעה שז ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

צריך הכהן לשהותו ולגדלו לעולם עד שיפול בו מום. ויכול למכרו אפילו לישראל אע"פ שהוא תמים והלוקח ינהוג בו קדושת בכור. בד"א שהלוקח קונה אותו לצרכו אבל אסור לעשות בו סחורה דהיינו לקנותו כדי להרויח ואם קנאו לצרכו ולא נצטרך לו יכול לחזור ולמכרו:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ב) ויכול למכרו אפילו לישראל. פי' ל"מ לכהן אלא אפי' לישראל אבל לעובד כוכבים אסור כדמשמע בש"ס:

(ג) אבל אסור לעשות בו סחורה. ע"ל סימן קי"ז מדברים האסורים לעשות בהם סחורה:


ט"ז

באר היטב

(ג) אפי':    פי' לא מיבעיא לכהן אלא אפי' לישראל אבל לעובד כוכבים אסור. ש"ך.

(ד) סחורה:    וע"ל סי' קי"ז מדברים האסורים לעשות בהם סחורה.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש