ש"ך על יורה דעה שז

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף בעריכה

(א) ולכן טוב למכרו כו'. דשמא יהיה טרפה אח"כ ומהרש"ל פרק המקשה סי' ד' חלק ע"ז משום דבהמה בחזקת איסור טרפה עומדת דקי"ל אם נאבדה הריאה בלא בדיקה טרפה וכל זמן שלא בדקה אסור למכור לעובד כוכבים עכ"ד ואין מזה ראיה דהא כבר נתבאר לעיל סי' ל"ט ס"ב דרוב הפוסקים מתירין כשנאבדה הריאה בלא בדיקה ואף האוסרין כבר כתבתי שם ס"ק ח' דטעמייהו דכיון שחז"ל הצריכו בדיקה החמירו לאסור אף בדיעבד דאל"כ מה הועילו בתקנתן וזה לא שייך הכא וכ"כ בתשובת מהרי"ל סי' ע"ב דמותר למכרו לעובד כוכבים וכ"כ בהגמ"ר ס"פ האשה רבה מיהו בתשובת מהרי"ל שם מסיק בשם מהרי"א דאסור למכור לעובד כוכבים וכ"כ מהר"מ מטיקאטי"ן בגליון המרדכי בשם תשובת אחרונים דא"ז ע"ש:


סעיף געריכה

(ב) ויכול למכרו אפילו לישראל. פי' ל"מ לכהן אלא אפי' לישראל אבל לעובד כוכבים אסור כדמשמע בש"ס:

(ג) אבל אסור לעשות בו סחורה. ע"ל סימן קי"ז מדברים האסורים לעשות בהם סחורה: