שולחן ערוך יורה דעה שז ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

שחטו ונמצא טריפה -- עורו עם בשרו אסור בהנאה וטעון קבורה:

(ולכן טוב למכרו לעובד כוכבים קודם שחיטה) (הגהות מרדכי פ' האשה וכ"כ הב"י בשם תשובה אשכנזית והיא בתשובת מהרי"ל):

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) ולכן טוב למכרו כו'. דשמא יהיה טרפה אח"כ ומהרש"ל פרק המקשה סי' ד' חלק ע"ז משום דבהמה בחזקת איסור טרפה עומדת דקי"ל אם נאבדה הריאה בלא בדיקה טרפה וכל זמן שלא בדקה אסור למכור לעובד כוכבים עכ"ד ואין מזה ראיה דהא כבר נתבאר לעיל סי' ל"ט ס"ב דרוב הפוסקים מתירין כשנאבדה הריאה בלא בדיקה ואף האוסרין כבר כתבתי שם ס"ק ח' דטעמייהו דכיון שחז"ל הצריכו בדיקה החמירו לאסור אף בדיעבד דאל"כ מה הועילו בתקנתן וזה לא שייך הכא וכ"כ בתשובת מהרי"ל סי' ע"ב דמותר למכרו לעובד כוכבים וכ"כ בהגמ"ר ס"פ האשה רבה מיהו בתשובת מהרי"ל שם מסיק בשם מהרי"א דאסור למכור לעובד כוכבים וכ"כ מהר"מ מטיקאטי"ן בגליון המרדכי בשם תשובת אחרונים דא"ז ע"ש:


ט"ז

באר היטב

(ב) למכרו:    דשמא יהיה טרפה אח"כ ומהרש"ל אוסר למכור לעובד כוכבים וכן מסיק בתשובת מהרי"ל בשם מהרי"א וכ"כ מהר"מ מטיקאטי"ן עכ"ל הש"ך (ואם מת הבכור נוהגין לקבור בסדין בבה"ק וצריך לקברן מעט בעומק פן יבא לחטט אחריהם).

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש