פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

בגד צמר שאבד בו חוט של פשתן או בגד פשתן שאבד בו חוט של צמד צובעו שאין הצמר והפשתן עולים בצבע אחד ומיד הוא ניכר לו ושומטו ואם לא ניכר הרי זה מותר שמא נשמט והלך לו שהרי בדק ולא מצאו.

(במה דברים אמורים? בכלאים דרבנן, אבל כלאים דאורייתא אין הולכין להקל בספיקן) (טור):

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) ה"ז מותר כו'. והוא הדין אם ניתק ממנו חוט א' תולין להקל בכלאים דרבנן כדאיתא בטור ובפוסקים:באר היטב

(א) מותר:    וה"ה אם ניתק ממנו חוט א' תולין להקל בכלאים דרבנן. ש"ך.


(ב) דאורייתא:    והט"ז כתב דהך בדיקה דצביעה מהני אף בדאורייתא וכן מוכח בש"ס בהדיא ומ"ש הטור חילוק זה בין דאורייתא לדרבנן קאי רק אחלוקה שניה שכתב שם או ינתק חוט א' ממנו והוא מותר דבזה שייך לחלק דאין תולין בספק מן התורה להקל. ע"ש באורך.▲ חזור לראש