פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

כיצד כותבין את המזוזה?    כותבין שתי פרשיות שמע והיה אם שמוע על דף אחד ביריעה אחת ועושה לה ריוח מלמטה וריוח מלמעלה כמו חצי צפורן. ובתחילתה ישייר כדי לגול אותה אחר שתכרך.  (ובסופה אין צריך להניח כלל) (טור).

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) א"צ להניח כלל. פי' שום גליון א"צ להניח אבל מכל מקום צריך להניח מעט כדי שיהיו האותיות שבסוף השטות מוקפות גויל:באר היטב

(א) כלל:    רק מעט כדי שיהיו האותיות שבסוף השטות מוקפות גויל. ש"ך.▲ חזור לראש