שולחן ערוך חושן משפט קצו ד


שולחן ערוך

עשה לו מלאכה שאינה בשימוש גופו כגון שתפר לו בגד וכיוצא בזה קנאו רבו וי"א שלא קנאו:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

וי"א שלא קנאו:    דס"ל דמלאכות אלו דומיא דאכילת פירות משדה וכבר נתבאר בסי' קצ"ב די"א דאין גוף הקנין נעשה באכילת פירות דהשדה וי"א שם שקונין בו גוף הקרקע והן הן דס"ל כאן ג"כ דקונין העבד במלאכות אלו ועפ"ר:באר היטב

קצות החושן

▲ חזור לראש