שולחן ערוך יורה דעה קנח ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

[1]האפיקורסים והם שעובדים לעבודת כוכבים או העושה עבירות להכעיס אפילו אכל נבילה או לבש שעטנז להרבה הכעיס הרי זה כאפיקורס והם שכופרים בתורה ובנבוא' מישראל [מצוה להורגם]‏[2] היו נוהגים בזמן הבית להרגם אם יש בידו כח להרגם בסייף בפרהסיא היה הורג ואם לאו היה בא בעלילות עד שיסבב הריגתו כיצד ראה אחד מהם שנפל לבאר והסולם בבאר קדם ומסלקו והיה אומר הריני טרוד להוריד בני מן הגג ואחזירנו לך וכיוצא בדברים אלו:

הגה: ועיין בחושן המשפט סימן תכ"ה מומרים שממרים עצמם לעבודת כוכבים ומטמאים עצמם בין העובדי כוכבים לעבוד עבודת כוכבים כמותם הרי הם כמו מומרים להכעיס והיו מורידין ולא מעלין אותם (תוספות פא"מ) ומכ"מ אם בא לשוב לא החמירו עליו שקשה לפרוש מהם וחיישינן שלא יחזור לסורו (תרומת הדשן סימן קנ"ח):

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ה) לעבודת כוכבים. בין עובד כוכבים בין ישראל:

(ו) והם שכופרין בתורה כו'. וכן המבזה ת"ח או המבזה חבירו בפני ת"ח וכך אמרו פ' חלק ר"ן ומביאו ב"י וד"מ והכי אמרינן לקמן סי' רמ"ג ס"ו שאין לו חלק לעוה"ב:

(ז) סי' תכ"ה. עיין שם בסמ"ע ובמ"ש שם:


ט"ז

באר היטב

(ב) בתורה: וכן המבזה ת"ח או המבזה חבירו בפני ת"ח. הר"ן. וכן אמרינן לקמן סימן רמ"ג ס"ו שאין לו חלק לעולם הבא. ע"כ לשון הש"ך.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש

  1. ^ בסעיף זו רבו בו הגרסאות השונות מלפרטם בהערה. ראה לדוגמא דפוס ויניציא, דפוס אמשטרדם, דפוס מנטובה, דפוס קראקא, דפוס ירושלים ועוד -- ויקיעורך
  2. ^ בס"א ליתא