שולחן ערוך יורה דעה קמו יד


צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה

שולחן ערוך

מצוה על כל המוצא אלילים שיבערנה ויאבדנה. וכיצד מבערה? שוחק וזורה לרוח או מטיל לים.

(וה"ה במשמשיה וכל הנעשה בשבילה שנאמר "אבד תאבדון את כל המקומות" (דברים, יב)) (בית יוסף בשם הרמב"ם):

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(יג) או מטיל לים המלח. בלא שחיקה אבל לשאר נהרות בעי שחיקה ב"י וד"מ ושאר אחרונים וכן הוא לקמן סימן רצ"ד סעיף ו' והב"ח כתב דאף לים המלח בעי שחיקה ועיין מה שכתוב בא"ח סימן תמ"ה:באר היטב

(יד) לים: היינו לשאר נהרות (הוא דבעי שחיקה שספינות עוברות שם ושמא תפגע בו ותטלנו) אבל לים המלח לא בעי שחיקה ב"י וד"מ וכן הוא לקמן סי' רצ"ד ס"ו והב"ח כ' דאף לים המלח בעי שחיקה ועיין באורח חיים סי' תמ"ה עכ"ל הש"ך.▲ חזור לראש