שולחן ערוך יורה דעה קכג ח


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

מי הבוסר נאסרים במגע עובד כוכבים:

הגה: יין מזוג כל זמן שיש בו טעם יין אסור (טור) ויש מתירין בששה חלקים מים (ב"י בשם הרשב"א) כמו שיתבאר סימן קל"ד

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(טו) נאסרים כו'. לפי שא"א בקיאים מתי נקרא בוסר. טור ופוסקים בשם ר"ת:

(טז) ויש מתירים כו'. והכי קי"ל כדלקמן סי' קל"ד:


ט"ז

מי הבוסר כו'. שא"א בקיאין מה נקרא בוסר או יין גמור:

באר היטב

(ח) הבוסר:    והטעם לפי שא"א בקיאים מתי נקרא בוסר טור ופוסקיס בשם ר"ת.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש