פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

המבשל ביצים הרבה בקליפתן לא יוציאם מהמים שנתבשלו בהם עד שיצטננו או יתן עליהם מים צוננים לצננם ואחר כך יוציאם משום דחיישינן שמא ימצא באחת מהן אפרוח ואם היה מוציא מהם קודם שיצטננו שמא היתה נשארת אותה שיש בה אפרוח עם האחרונות והיתה אוסרתן לפי שלא היה נשאר שם שישים לבטלו:

הגה: ואם לא עשה כן אלא עירה אותן לקערה ונמצא אחת מהן טרפה יש אוסרין הכל דחוששין שמא הטרפה נשאר לבסוף ולא היה ששים בקדרה לבטל ונאסר מה שבקדרה וחוזר ואוסר כל מה שבקערה (ב"י בשם סמ"ג ובארוך כלל כז) וכן בדגים קטנין שנמצא דג טמא בקערה ולא עירה כולם בפעם אחת אל תוך הקערה דאז יש לחוש שמא נשאר האיסור לבסוף ויש מתירין בכל ענין (טור בשם י"א) דלא מחזקינן איסור לומר דנשאר האיסור בלא שישים (בית יוסף בשם רבינו שמשון) וכן עיקר ואפילו לדעת האוסרים אין לאסור הכלים שנתבשלו בו דמעמידין הכלי על חזקתו (ב"י בשם סמ"ג והגהות מיימוני):

סעיף בעריכה

זבוב וכיוצא בו מדברים המאוסים שנפשו של אדם קצה בהם שנמצא בתבשיל זורקו והתבשיל מותר שאין פליטת דברים אלו הפגומים אוסרת. (ועיין ש"ך ס"ק ו):

הגה: וכן המנהג פשוט אע"ג דיש מחמירין דברי המקילין עיקר (ב"י שפסק כרשב"א ורוקח וטור סי' ק"ד) ואין לשנות המנהג ואם לקח עם הכף דג טמא מן הקדירה או שאר דבר שאינו פוגם אסור להחזיר הכף לקדרה ואם החזיר צריך שישים מן הקדרה נגד האיסור ולא נגד כל הכף (דברי עצמו דלא אמרינן גבי כלי חתיכה נעשית נבילה). אבל אם היה מעט מן התבשיל עם האיסור בכף והוחזר לקדירה צריך שישים גם נגד מעט התבשיל דהרי נעשה נבילה בכף (ארוך כלל כ"ז):