פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך יורה דעה צה ו


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

מותר ליתן בתוך תיבה כד של בשר אצל כד של חלב:

הגה: ויש מחמירין לכתחילה (הגהות אשיר"י בשם א"ז) וטוב ליזהר לכתחילה במקום שאינו צריך:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(כג) מותר ליתן כו'. דמיזהר זהירי שלא יפול מזה לזה משא"כ בס"ה דלא מסיק אדעתיה שלא יפול מן הכותח במלח ויתן ממנו לתבשיל:


(כד) ויש מחמירין לכתחלה. דוקא במגולים כמו בס"ה והכי איתא בהגה"א בהדיא:באר היטב

(כ) תיבה:    דמיזהר זהירי שלא יפול מזה לזה משא"כ בס"ה דלא מסיק אדעתיה שלא יפול מן הכותח למלח.


(כא) לכתחלה:    היינו דוקא במגולים כמו בס"ה.▲ חזור לראש