שולחן ערוך יורה דעה פ ה


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

כל שיסתפק לך אם הוא מין חיה או מין בהמה -- חלבו אסור ואין לוקין עליו, ומכסין את דמו.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ד) ואין לוקין עליו. שאין לוקין מספק ומכסין את דמו בלא ברכה וכן בס"ו וע"ל סכ"ח ס"ג ובמה שכתבתי שם:


ט"ז

ומכסין את דמו. היינו לחומרא ואם שחטו בי"ט אין מכסין דמו ודינו מבואר בא"ח סימן תצ"ח גבי כוי:

באר היטב

(ד) ומכסין:    פי' בלא ברכה ואם שחטו בי"ט אין מכסין דמו ועיין באורח חיים סי' תצ"ח גבי כוי.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש