פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

יש מי שאומר דנסיובי דחלבא (פירוש חלב המתמצת מקפאון הגבינה) אינם בכלל מי חלב ואסור מן התורה אלא מי חלב היינו אחר שעושים הגבינה מבשלים הנסיובי והאוכל צף מלמעלה ולא נשאר בו אלא מים בעלמא זהו הנקרא מי חלב:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(כג) אינם בכלל מי חלב. ע"ל סי' פ"א ס"ה ובמ"ש שם:באר היטב

(כ) בכלל:    עיין בסי' פ"א ס"ה מ"ש שם בשם הש"ך דלא תיקשי דברי הש"ע אהדדי ע"ש.▲ חזור לראש