פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

המבשל שליל בחלב חייב וכן האוכלו אבל המבשל שליא או עור וגידים ועצמות ועיקרי קרנים וטלפים הרכים פטור וכן האוכלם פטור:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(כב) פטור וכן האוכלם כו'. ה"נ איסורא מיהא איכא:באר היטב

(יט) פטור:    אבל איסורא איכא במבשל ובאוכל.▲ חזור לראש