פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

בהמה או עוף שניטל האם שהולד מונח בה -- כשרה:

הגה: וכל שכן ניקב דכשר (ד״ע). ויש מחמירין לאסור בניקב או נימוק (שם ורוקח ועס״ק ג' והגה ש״ד סימן פ״ח בשם א״ז ואו״ה כלל נ״ה), ויש להחמיר אם לא במקום הפסד מרובה:

סעיף בעריכה

ניטלה שלחופית שמי רגלים נקוים לתוכה -- כשרה. ויש אוסרין.

(והכי נהוג להטריף אפי' בניקב) (טור בשם ר״ח והגהמי״י פ״ח מה״ש בשם התוס' ריש דף מ״ח ואגודה וכ״ה בהג״ה ש״ד סימן פ״ח בשם א״ז וד״מ בשם מהרא"י ומהרש״ל בא״ו שלו סימן צ״ו בשם ראבי״ה ור״י):