פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

הלב יש לו ג' חללים ניקב לאחד מהם טריפה ואפילו אם חלב טרפש הלב סותמו אבל אם שומן הלב עצמו סותמו כשר:

הגה: וי"א דלא מהני סתימת שומן הלב וכדאיתא בסמוך סוף סי' זה (כך משמע ממרדכי פא"ט והג' אשיר"י) ויש לחוש לדבריהם:

סעיף בעריכה

ניקב ולא הגיע לחלל אם מחמת חולי בשר כשרה ואם בקוץ או במחט טריפה:

סעיף געריכה

נמצא מחט בלב אע"פ שאינו ניכר בחוץ טריפה והוא הדין אם נמצא בטרפשא דליבא:

הגה: מיהו אם לא נמצא רק בסימפון הגדול שבלב וקופה לבר דהיינו לצד חלל הלב אם ראש המחט כגרעין של המרה כשרה (ד"ע בפירוש בה"ג) דתלינן דנכנס דרך הגרגרת לסמפון שבלב ומאחר שראשו למטה אין סופו לנקוב והבהמה תפלוט אותו ע"י כיחה וניעה:

סעיף דעריכה

קנה הלב שהוא קנה שומן שיורד בין שתי ערוגות הריאה וכן המזרק (פי' כעין קנה) הגדול שיוצא ממנו לריאה שניקב לחללו במשהו טריפה. (ועיין לעיל סוף סימן ל"ד):

סעיף העריכה

ניטל הלב בין ביד בין מחמת חולי טריפה:

סעיף ועריכה

יש מי שאומר שאם שומן הלב דבוק בלב ואדוק מאד מפרידין אותו בסכין ואם נמצא שם או בעובי הלב קורט דם אסור ואין צריך לומר אם נמצא בחללו:

הגה: נצרר הדם בעובי הבשר הרי הוא כקורט דם וטריפה (א"ו הארוך) עיין לעיל סוף סימן ל"ז בדין שנסרך למקום אחר.