שולחן ערוך חושן משפט תכז ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

בית של שני שותפים חייבים במעקה שנאמר "כי יפול הנופל ממנו" לא תלה אלא בנופל, אם כן למה נאמר "גגך" למעט בתי כנסיות ובתי מדרשות לפי שאינם עשויים לדירה:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

של שני שותפין כו':    פי' אע"ג דכתיב לגגך מ"מ מדתלה התורה טעם המעקה משום חשש דיפלו ממנו מה לי שהבית הוא של א' או של שנים:

לפי שאינם עשויה לדירה:    ואפילו המחייבים בית בקר ובית אוצרות במעקה וכנ"ל, מ"מ מודים בזה מפני שבית הכנסת אין שום גגך שייך בו כלל דאף של הבאים מעבר לים היא וכן פירש"י בפרק ראשית הגז:

ש"ך - שפתי כהן

(ב) של שני שותפים כו'. ובשותף עכו"ם פסק ביש"ש פי"א דחולין דחייב ע"ש אמנ' לפי מה שפסק מור"ם בי"ד סי' רפ"ו ס"א בהגה במזוזה דפטור' אפשר דהוא הדין במעקה ולפי המרדכי דע"ז יש להסתפק:


ט"ז

באר היטב

(ג) שותפים:    ובשותף עובד כוכבים פסק במהרש"ל פי"א דחולין סי' ב' דחייב ע"ש אמנם לפי מה שפסק הרמ"א ביורה דעה סי' רפ"ו ס"א בהג"ה דפטור במזוזה אפשר דה"ה במעקה ולפי טעם המרדכי ספ"ק דע"ז יש להסתפק. ש"ך.

(ד) לדירה:    אפילו המחייבים בית הבקר ובית האוצר במעקה כנ"ל מ"מ מודים בזה מפני שבה"כ אין שום גגך שייך בו כלל דאף של הבאים מעבר לים הוא וכן פרש"י בפרק ראשית הגז. סמ"ע.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש