פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך חושן משפט שנט ד


מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

אפילו הוא בסכנת מות וצריך לגזול את חבירו כדי להציל נפשו שלא יקחנו אלא על דעת לשלם. (ועי' לקמן סי' ש"פ ס"ג):

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

אלא על דעת לשלם:    פי' אבל על דעת לשלם מותר כיון שהוא בסכנת נפש דאין לך דבר שעומד בפני פקוח נפש טור ועפ"ר:באר היטב

קצות החושן

▲ חזור לראש