פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך חושן משפט שנט ג


מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

כל הגוזל את חבירו אפילו שוה פרוטה כאילו נוטל נפשו:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

כאלו נוטל נפשו:    שנא' וקבע את קובעיה' נפש ולעיל בסי' שמ"ח ושל"ט כתבתי דיש פלוגת' בזה אם נפשו של גזלן או נפשו של נגזל קאמר:באר היטב

קצות החושן

▲ חזור לראש