שולחן ערוך חושן משפט רפא ג


שולחן ערוך

אמר פלוני בני לא יירש אלא כך וכך או שאמר ראובן בני יירש חלקו וחלק שמעון או שאמר לא יירש שמעון אלא ראובן לא אמר כלום אבל אם אמר ראובן בני יירשני או יירש כל נכסי ולא יירש שמעון דבריו קיימים:

הגה: וכן אם אמר לא יירש שמעון וראובן יירש הכל דבריו קיימים (המגיד פ' י' דנחלות):

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ולא יירש שמעון:    גם אפלוני בני ירשני קאי והטעם דמיד שאמר ראובן בני ירשני או ירש הכל קנהו ראובן ומדקאמר תו שמעון לא יירש מלתא באפי נפשיה הוא וכמאן דליתא דמי עכ"ל הטור בשם הרמ"ה ודומה לזה כ' הטור והמחבר בסימן פ"א ס"ס כ"ח ע"ש:

ש"ך - שפתי כהן

(ג) אמר פלוני בני כו'. ע' בתשוב' ן' לב ס"ב סי' מ"ח:


ט"ז

באר היטב

(ד) כך:    עיין בתשו' ן' לב ס"ב סי' מ"ח.קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש